ประกันออมทรัพย์มาย แพลน (มีเงินปันผล)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-plan

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • กำหนดระยะเวลาการออมและความคุ้มครองได้ตามต้องการ
 • แนบความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มได้
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ข้อมูลแบบประกัน

แผนการออมที่ให้คุณเลือกได้พร้อมโอกาสรับเงินปันผล
 • มอบความคุ้มครองชีวิต 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินครบกำหนดสัญญารวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปี*
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทท้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ เช่นสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ
 • มีให้เลือก 9 แผน ตอบสนองความต้องการในการออมของคุณ
 • มาย แพลน 15/5 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
 • มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล)
 • มาย แพลน 15/10 (มีเงินปันผล)
 • มาย แพลน 15/15 (มีเงินปันผล)
 • มาย แพลน 20/10 (มีเงินปันผล)
 • มาย แพลน 20/15 (มีเงินปันผล)
 • มาย แพลน 20/20 (มีเงินปันผล)
 • มาย แพลน 25/20 (มีเงินปันผล)
 • มาย แพลน 25/25 (มีเงินปันผล)


* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "หมายเหตุ"

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - my-plan-chart

รายละเอียดแบบประกัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาประกันภัยครั้งหลังสุด หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สำนักงานและสาขาของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิตหรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นต้น

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

 • รับเงินครบกำหนดสัญญารวม 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 – 14 ปี)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญารวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 – 25 ปี)
 • โอกาสรับเงินปันผลรายปี1
 • โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา2

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ยามจำเป็นได้ (ภายใต้กฎเกณฑ์ของบริษัทฯ)
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิเช่น
 • สัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ (มีเงินปันผล) สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นต้น

หมายเหตุ

 • เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ถ้ามีการจ่าย จะมีการพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอา ประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 • เงินปันผลรายปีสะสม: เงินปันผลรายปีที่มีการสะสม ซึ่งการระบุข้างต้นเป็นตัวอย่างแสดงเงินปันผลรายปีกรณีเลือกฝากเงินปันผลราย ปีกับบริษัทจนครบกำหนดสัญญาที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 3.0 ต่อปี ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรอง อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณจริงสำหรับแต่ละปีกรมธรรม์อาจต่ำกว่าหรือสูงกว่า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 • เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 • อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการกำหนดอัตราเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราเงินปันผล และ/หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันตามแบบประกันภัย โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตราที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน และเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-annuity-plus 

อยากลดภาษีเพิ่มเติมในส่วนสองแสนบาท แนะนำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered