ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 20/20

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 20/20

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับเงินคืน 2% ทุกปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท
 • แนบความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มได้
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี

ข้อมูลแบบประกัน

การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอการับผลตอบแทนเพิ่มเติม
 • รับผลตอบแทน 2%(1) ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1
 • โอกาสรับเงินปันผลรายปี(2) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถเลือกฝากไว้กับบริษัท พร้อมรับดอกเบี้ย หรือเลือกรับเงินคืนในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์

รับผลประโยชน์เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20)

 • รับเงินคืนรวม 230% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติม
 • รับเงินคืนรวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาหลักพิเศษ โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (3)

มอบความคุ้มครอง

 • บุคคลที่คุณรักจะได้รับผลประโยชน์เงินสด(4) ในกรณีที่คุณจากไปก่อนเวลาอันควร

รับสิทธิพิเศษ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ในยามจำเป็นได้
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

เงื่อนไข

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดจากสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 20/20 (มีเงินปันผล) ต้องไม่เกิน 5 เท่า ของสัญญาหลักในแต่ละกรมธรรม์(ทั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
 • สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญา
  เพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 20/20 (มีเงินปันผล) ไม่ต้องนำไปรวมกับจำนวนเงินเอา
  ประกันภัยของสัญญาหลักเพื่อตรวจสุขภาพ หรือตรวจหาเชื้อเอดส์
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 20/20 (มีเงินปันผล)
 • เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ถ้ามีการจ่าย จะมีการพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตาม เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 • เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผล ที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 • ผลรวมระหว่างเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมดจากสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 20/20 (มีเงินปันผล) และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาหลัก หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดจากสัญญาหลัก
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-whole-life 

ความคุ้มครองอย่างครบครัน ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered