ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 15/10

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 15/10

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับเงินคืน 2% ทุกปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท
 • แบบความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มได้
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี

ข้อมูลแบบประกัน

การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาส รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
 • รับผลตอบแทน 2%(1) ทุกปี
 • โอกาสรับเงินปันผลรายปี(2) ซึ่งสามารถเลือกฝากไว้กับบริษัทพร้อมรับดอกเบี้ยหรือเลือกรับเงินสดคืนในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์

รับผลประโยชน์เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา(ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15)

 • รับเงินคืนรวม 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติม
 • รับเงินคืนรวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาหลัก
 • พิเศษ โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา(3)

มอบความคุ้มครอง

 • บุคคลที่คุณรักจะได้รับผลประโยชน์เงินสด(4) ในกรณีที่คุณจากไปก่อนเวลาอันควร

รับสิทธิพิเศษ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ในยามจำเป็นได้
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

หมายเหตุ

 • ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 15/10 (มีเงินปันผล)
 • เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ถ้ามีการจ่าย จะมีการพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณ
  เงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 • เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนด
  สัญญา การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
 • ผลรวมระหว่างเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมดจากสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ 15/10 (มีเงินปันผล) และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาหลัก หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดจากสัญญาหลัก
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-whole-life 

ความคุ้มครองอย่างครบครัน ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered