ประกันออมทรัพย์ มาย ไลฟ์ พลัส 10/5

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์ 10/5

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ออมสั้น 5 ปีคุ้มครองชีวิต 10 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต…เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุด 500%*
 • ลดภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทต่อปี

ข้อมูลแบบประกัน ออมทรัพย์

คุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยฯ 5 ปี ออมสั้น คืนเยอะ

 • รับเงินคืนทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ รวมตลอดสัญญา 590%
 • ออมสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต… เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุด 500%*
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท/ปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

รายละเอียดการรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ – สูงสุด: 50,000 - 5,000,000 บาท 
  (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - my-life-plus-10-5

หมายเหตุ

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย   
* หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

- การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพ และเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
- เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562  หรือเบี้ยประกันภัยทั้งหมดครบ 200 ล้านบาท แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน 
- เงื่อนไข ความคุ้มครองและผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
- ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
- ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย ไลฟ์ พลัส 10/5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร ดังนั้น จึงไม่มีดอกเบี้ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

- กรณีไม่เปิดเผยความจริง  หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
- ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

การชำระเบี้ยประกันภัย

- งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปีเท่านั้น
- ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย: สำนักงานและสาขาของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต หรือผู้แทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ เคาน์เตอร์ของธนาคาร/ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz และ ที่เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ

 

คุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-saving-10-6 

ออมสบายๆ เบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,620 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered