ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (แบบมีเงินปันผล)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (แบบมีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เพิ่มโอกาสรับเงินปันผลที่สูงขึ้น
 • มอบความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลแบบประกัน

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มีให้เลือก 3 แบบ ตอบสนองความต้องการในการออมของคุณ

 • มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี
 • มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี
 • มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - DP15_16

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  • 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี (สำหรับ มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล))
  • 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี (สำหรับ มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) และ มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล))
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้น สัญญาสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ และ สัญญาเพิ่มเติมมะเร็งหายห่วง
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาประกันภัยครั้งหลังสุด หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สำนักงานและสาขาของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิตหรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นต้น

หมายเหตุ

 • *115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))
 • **140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))

หมายเหตุ

ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้าย
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - all-protections-cross-sale 

อยากได้ประกันสุขภาพแบบครบเครื่อง เลือกความคุ้มครองและงบประมาณได้เอง

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered