แพ็กเกจรักการออม

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - HL_member_EDM_lovesaving_package_product_page_16072020

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เพิ่มโอกาสรับเงินปันผลที่สูงขึ้น
 • มอบความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย1
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย2
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท
แพ็กเกจรักการออม แบบประกันมายดับเบิ้ลพลัส 25/20 ความคุ้มครองชีวิต 200,000 บาท แนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ อ.2 ความคุ้มครอง 200,000 บาท

แพ็กเกจนี้ดียังไง
 • เหมาะสำหรับคนที่อยากสร้างวินัยการออม และยังได้รับความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุอีกด้วย
 • อยู่ครบสัญญา รับ 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือหากเสียชีวิตก่อนครบสัญญาจะได้รับความคุ้มครอง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไป ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • ใช้ชีวิตประจำวันอย่างสบายใจ รับความคุ้มครองชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา สูงสุด 200,000 บาท พิเศษ รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 400,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฉพาะ เช่น อุบัติเหตุในอาคารสาธารณะ เช่น โรงหนัง โรงแรม/ ลิฟต์ เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย แพ็กเกจรักการออม

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
 • สัญญาหลัก มาย ดัลเบิ้ล พลัส 25/20 สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามเกณฑ์ของบริษัท ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง
 • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุแบบ อ.2 จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 30ล้านบาท แพ็กเกจนี้แนะนำที่ความคุ้มครอง 200,000 บาท
 • กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมครั้งล่าสุดหรือวันที่อนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เพิ่ม

 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมครั้งล่าสุดหรือวันที่อนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

 รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน/ รายปี

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz และที่เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ/ ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ชำระที่สาขา สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ ชำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ หรือชำระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท/ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ ชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย ดับเบิล พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร ดังนั้น จึงไม่มีดอกเบี้ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • สุขภาพ
 • ผู้ป่วยใน
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-ayudhya-a85-x 

เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการพร้อมโอกาสรับเงินปันผล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered