ประกันชีวิตยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ (Unit linked)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ประกันชีวิตพร้อมการลงทุน
 • เลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต
 • คุ้มครองต่อเนื่องแม้พักชำระเบี้ย
 • อุ่นใจ ถอนเงินมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน

ข้อมูลแบบประกันยูนิต ลิงค์

“อยากทำประกันในแบบที่เราต้องการ มีเงินมากก็จ่ายมาก มีน้อยก็จ่ายน้อย หรือหยุดจ่ายเบี้ยฯ บางปีก็ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง แถมยังบริหารเงินของเราด้วยตัวเองได้”

 • เลือกความคุ้มครองเองได้ ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต อุ่นใจยิ่งขึ้น สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพ โรคร้ายแรงและอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้
 • เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์   

-  เลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทุกเมื่อ เราคัดสรรกองทุนที่มีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน

-  เลือกรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยการเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุน (เบี้ย Top Up) ได้สูงสุดถึง 120 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

 • เลือกหยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง* ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • เลือกถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์มาใช้ได้ ** มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน

* เมื่อชำระเบี้ย RPP ตามงวดการชำระเบี้ยครบ 2 ปี และกรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน

** จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และมูลค่าคงเหลือหลังการถอนภายหลังหักหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่งวดการชำระเบี้ยปีที่ 3 เป็นต้นไป

ประกาศการเปลี่ยนแปลง

1. ประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ และการเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดธนาคาทหารไทย ธนไพศาล (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)*

2.ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM) ได้ตามปกติ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)**

3.ประกาศการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม

รายละเอียดตาม Links ดังต่อไปนี้

TMBAM

https://www.tmbameastspring.com/docs/default-source/fund-announcements/notification-of-withholding-tax-for-dividend-of-final-fund.pdf

KSAM

https://www.krungsriasset.com/TH/News/News-Notice/3878/Summary_FixedIncomeFundTax_AIMC.html

UOBAM

https://www.uobam.co.th/srcm/announcement/mkw9b4ptp/b4/pt/o0x0/ประกาศซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนตราสารหนี้_wording-from-BS.pdf

สำหรับข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. โดยตรง หรือ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฯ ของท่าน

4. ประกาศแจ้งผลการสำรวจความคิดเห็นสำหรับแนวทางในการชำระบัญชีกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (TMBBF) (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

หมายเหตุ

 • มาย สไตล์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ มาย ยูนิต ลิงค์
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 •  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียนการเวนคืนกรมธรรม์
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • คุ้มครองชีวิต
 • ผลประโยชน์จากการบริหารส่วนการลงทุน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-ayudhya-a85-x 

เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการพร้อมโอกาสรับเงินปันผล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered