ประกันชีวิต สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิต สูงวัย สบายกระเป๋า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองครบ ทั้งชีวิตและสุขภาพไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • รับเงินก้อนเมื่อมีการผ่าตัด และ รับเงินชดเชยรายได้ เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

ข้อมูลแบบประกัน

สบายใจได้ในยามเจ็บป่วย มีเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือผ่าตัดเล็กแบบไม่นอนโรงพยาบาล แผนสูงสุดรับเงินชดเชยวันละ 2,500 บาท ผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดซ้ำซ้อน รับเงินก้อนเพิ่ม แผนสูงสุดรับ 25,000 บาท เงินส่วนนี้นำไปช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลได้

1. มีหลักประกันค่ารักษาพยาบาล... หากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

 • รับเงินชดเชยรายได้ แผนสูงสุด 2,500 บาท/วัน และรับเงินชดเชยรายได้เพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้อง ไอ.ซี.ยู.
 • รับเงินก้อนเพิ่มเติมเมื่อมีการผ่าตัด... แผนสูงสุด 25,000 บาท/ ครั้ง
 • ผ่าตัดเล็ก (Day case) ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็รับเงินชดเชยรายได้ 1 วัน

2. รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต...สูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (แผนสูงสุดรับ 750,000 บาท) หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป

3. มีเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้ลูกหลานสูงสุด 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (แผนสูงสุดรับ 2,000,000 บาท) เมื่ออยู่ครบสัญญา

4. เบี้ยฯ ส่วนความคุ้มครองชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร) 

5. เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา

6. อายุรับประกันภัย 50 - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี

เงื่อนไขเบื้องต้นในการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 • ในระหว่างปีกรมธรรม์ปีที่ 1 และปีที่ 2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษข้างต้นกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเท่านั้น การจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษตามตารางข้างต้นต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละปีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ปีที่ 1 = 5%, ปีที่ 2-3 = 10%, ปีที่ 4 = 20%, ปีที่ 5 = 30%, ปีที่ 6 = 40%, ปีที่ 7 เป็นต้นไป = 50%) หักด้วยเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • บริษัทจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หักด้วยเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ ตลอดระยะเวลากรมธรรม์ รวมแล้วไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีอยู่ครบสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี จำนวน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • ผู้เอาประกันสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข การจ่ายผลประโยชน์ทั้งหมดได้ในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 •  สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ มาย สบาย แคร์ A90/A90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีอยู่ครบสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี จำนวน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฏเกณฑ์การรับประกันภัยของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

1.ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

2.ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในระหว่างปีกรมธรรม์ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2

 • การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ ครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

3.ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ

 • การตรวจรักษาที่ยังอยู่ระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่า ใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Quick-save-17-7-web-banner-newphone 

อยากออมเงินแบบสบายๆ เพื่ออนาคตแบบได้ผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered