สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRN)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-health-trn

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองชีวิต
 • หมดห่วงคนข้างหลังหากเกิดเหตุไม่คาดคิด
 • เบี้ยไม่แพง ได้ความคุ้มครองสูง

ข้อมูลแบบประกัน

เพิ่มเติมผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต หมดห่วงคนข้างหลัง หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หากผู้เอาประกัน
ภัยเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้แก่ผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ

การสิ้นผลบังคับ

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือกรรม์ประกันภัย ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ มิได้ชำระภายในกำหนดเวลาที่ผ่อนผัน เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย
 2. วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ ครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง
 3. กรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สิ้นผลบังคับ หรือเวนคืนเพื่อรับเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือขยายเวลา
 4. ผู้่เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 30 วันเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ความคุ้มครองมาแล้วออกตามส่วน หรือมีเงินค่าเวนคืนตามสัญญา (ถ้ามี)
 5. เมื่อมีการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ในกรณีใดกรณีหนึ่งแล้ว
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันหลักที่ซื้อได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered