ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้ตามต้องการ
 • มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา
 • แนบความคุ้มครองสุขภาพและอื่นๆ เพิ่มได้ตามต้องการ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลแบบประกันชีวิต

รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมออกแบบการออมในแบบที่คุณทำได้ เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการ
 • เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ ได้ตามต้องการ ทั้งแบบ 10, 15, 20 หรือ 25 ปี
 • เบี้ยฯ เริ่มต้นเดือนละ 225 บาท (ตัวอย่างเบี้ยฯ สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,958 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 25 ปี)
 • ให้ความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85ปี
 • มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม 1 ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และมีโอกาสรับ
  เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา 2
 • เหมาะสำหรับซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุแนบ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

รายละเอียดแบบประกันชีวิต

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย
  - อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี : กรณีเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 10, 15, หรือ 20 ปี
  - อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี : กรณีเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 25 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

 • เบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต่ำ 2,500 บาท

 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี

 • กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - แผนภาพแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ตัวอย่างผู้ขอเอาประกันภัย

คำอธิบายภาพ

1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย ในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี ซึ่งการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา ซึ่งการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

3 อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลรายปี และ/หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อการกำหนดอัตราเครดิตรายปี และแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตราเครดิตรายปีที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราที่คำนวณจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงหรือคาดการณ์ แต่เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งอัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน/ รายปี  
 • ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz/ เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ/ ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ชำระที่สาขา สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ ชำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ หรือชำระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท/ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ ชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ ดังนั้น หากมีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-term10 

คุ้มครองชีวิตแบบไม่เน้นการออม เน้นความคุ้มครองแบบเต็มๆ ด้วยประกันเบี้ยต่ำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered