ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ( Unit Linked )

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Unit_Linked_desk_land

ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ( Unit Linked )

XXXXXXXX

ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกและปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตได้เอง พร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุน
        กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน สามารถปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วงวัย เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าเลือกลงทุนและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจากกองทุนที่มีพื้นฐานดีเพื่อให้ผลดำเนินงานการลงทุนที่ยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัท

ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ พลัส

ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ พลัส

 • เลือกความคุ้มครองเองได้สูงสุด 250 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต
 • เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ สามารถเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุนได้สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี เพื่อเลือกลงทุนกับกองทุนที่ได้รับการคัดสรรว่ามีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน
 • เลือกหยุดพักชำระเบี้ยหลังชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 2 ปี ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง

แผนประกันนี้ดียังไง

 1. ประกันชีวิตพร้อมการลงทุน
 2. เลือกและปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามจังหวะชีวิต
 3. คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องแม้หยุดพักชำระเบี้ย

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์

กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต และการลงทุน

 1. เบี้ยประกันภัยจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะนำไปซื้อความคุ้มครองชีวิตก่อน ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนตามที่เราเลือก
 2.  มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต
 3.  มีระบบบริหารจัดการ คัดเลือก กองทุนที่มีพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโต เพื่อได้ผลดำเนินงานการลงทุนที่ยั่งยืน และสะดวกกับลูกค้าในการเลือกและบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ของคุณด้วยบริการสับเปลี่ยนกองทุน และปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ
 4. สามารถถอนและหยุดพักชำระเบี้ยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเหลือเพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 2. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
 3. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี สูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP)
 4. เบี้ย Top Up ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มได้

สุขภาพผู้ป่วยใน (HS), ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (HSMHPU), บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก - OPD, OPDMU), คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ1 อ2 อ3

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ จำนวนสำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตตามกฏหมาย

หมายเหตุ

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยงผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจาก กรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์
 • กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผลการดำเนินงาน ของกองทุนซึ่งออกหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดังนั้น บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจึงไม่มี ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูงและอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
 • การที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า อาจไม่ได้เกิดจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่สูงที่สุด แต่อาจเกิดจากการเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองกับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบในอัตราส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยของทั้งสองประเภทจากตัวอย่างในการคำนวณหลายๆ แบบ

ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ (ปิดการขาย)

ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ (ปิดการขาย)

แผนประกันนี้ดียังไง

 1. ประกันชีวิตพร้อมการลงทุน
 2. เลือกและปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามจังหวะชีวิต
 3. คุ้มครองต่อเนื่องแม้หยุดพักชำระเบี้ย

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์

กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต และการลงทุน

 1. เบี้ยประกันภัยจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะนำไปซื้อความคุ้มครองชีวิตก่อน ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนตามที่เราเลือก
 2.  มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต
 3.  มีระบบบริหารจัดการ คัดเลือก กองทุนที่มีพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโต เพื่อได้ผลดำเนินงานการลงทุนที่ยั่งยืน และสะดวกกับลูกค้าในการเลือกและบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ของคุณด้วยบริการสับเปลี่ยนกองทุน และปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ
 4. สามารถถอนและหยุดพักชำระเบี้ยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่ตราบเท่าที่โดยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องเหลือเพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ใช้จ่ายการประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1.  อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 2. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
 3. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี สูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP)
 4. เบี้ย Top Up ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มได้

สุขภาพผู้ป่วยใน (HS) , สุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD), คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ1 อ2 อ3

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ จำนวนสำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ สำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตตามกฏหมาย

หมายเหตุ

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยงผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจาก กรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์
 • กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผลการดำเนินงาน ของกองทุนซึ่งออกหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดังนั้น บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจึงไม่มี ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูงและอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
 • การที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า อาจไม่ได้เกิดจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่สูงที่สุด แต่อาจเกิดจากการเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองกับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบในอัตราส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยของทั้งสองประเภทจากตัวอย่างในการคำนวณหลายๆ แบบ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered