ประกันสุขภาพ My Medicare Plus

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - MDP-Product-detail

ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 1,000,000 ล้านบาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 1,700 บาทต่อครั้ง
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เจ็บป่วย นอน รพ. ดูแลสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี
 • ไม่นอน รพ.(ผู้ป่วยนอก)ก็เบิกได้ มีให้เลือกตั้งแต่ 500- 1,700 บาทต่อครั้ง 30 ครั้งต่อปี
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 33 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ
 • เพียงอายุระหว่าง 20-60 ปี (คุ้มครองยาวถึงอายุ 84 ปี)

รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,000 บาท

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลประโยชน์สูงสุดต่อ รอบปี
กรมธรรม์สูงสุด 1,000,000 บาท

     2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

     2.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ และเมื่อรวมกับจำนวนวันในข้อ 2.1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง

     2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

     2.4 ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจาก รพ. ต่อการเข้ารับการรักษาใน รพ. แต่ละครั้ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

     2.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยใน ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท

     2.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง เช่น ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น วงเงินคุ้มครองจ่ายตามจริง 

3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 33 บาทต่อวัน คำนวนจากคนอายุ 35 ปี แผน 1
 • เบี้ยประกันภัยของ สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมและบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลง ตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

 • โครงการ มาย เมดิแคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัย คือ อยุธยาชั่วระยะเวลา และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบ เมดิแคร์ และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบ
  เมดิแคร์ (ผู้ป่วยนอก แบบ ก)

 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพและเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองการเอาประกันภัย

 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

 • ตัวอย่างข้อยกเว้น อยุธยาชั่วระยะเวลา (ความคุ้มครองข้อ 1) เช่น ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายในปี แรก หรือถูกมาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์

 • ตัวอย่างข้อยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบ เมดิแคร์ (ความคุ้มครองข้อ 2) และ บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบ เมดิแคร์ (ผู้ป่วยนอก แบบ ก) (ความคุ้มครองข้อ 3)

  - การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
  - การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง ที่มิได้เกิดจากโรคติดเชื้อ หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 1,000,000 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 1,700 บาทต่อครั้ง
 • กรณีเสียชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-ayudhya-a85-x 

เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการพร้อมโอกาสรับเงินปันผล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered