ประกันสุขภาพเด็ก สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพเด็ก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ลูกรักเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล มีประกันช่วยจ่าย สบายกว่า
 • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ นอนหรือไม่นอน ร.พ. ก็เบิกได้
 • เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ เบิกได้หมด

ข้อมูลแบบ ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษาจัดเต็มเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ลูกรักของคุณ

เพราะลูกคือดวงใจของพ่อแม่ เค้าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ แม้ในยามเจ็บป่วย ก็ต้องได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ ทำประกันสุขภาพเด็กช่วยให้คุณรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด จัดเต็มเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี หมดห่วงเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุด 50,000 บาท (รวมถึงค่าผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ (Day Case))
 • ค่าเอ็กซเรย์และแล็บภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้

 • ประกันสุขภาพเด็กนี้คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 70,000 บาท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเด็ก

การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเด็กนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิ่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่ปรากฎอาการจนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงที่มิได้เกิดจากโรคติดเชื้อหรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาตัวโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ  การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

รายละเอียดแบบประกัน

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
 • สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อร่วมกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาประกันภัยของบริษัท
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • สุขภาพ
 • ผู้ป่วยใน
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องแนบคู่สัญญาหลัก
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered