ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพเด็ก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี
 • ดูแลค่ารักษาเมื่อต้องพักรักษาตัวใน รพ. สูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม
 • สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแบบประกันสุขภาพเด็ก

ประกัน “สุขภาพเด็กเหมาจ่าย” ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลลูกรักสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี

ประกัน “สุขภาพเด็กเหมาจ่าย” ให้ลูกรักของคุณได้รับการรักษาเต็มที่และดีที่สุดเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุณพ่อคุณแม่สบายใจ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

 • ความคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี
 • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติแหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
 • จ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (คลิกเพื่อดูรายละเอียดบริการดูแลคุณยามพักฟื้น)

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษา หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย: ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน -  10 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 2. สำหรับแบบประกันนี้ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม สามารถแนบได้กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 3. เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบกับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (ผู้ป่วยนอก) โดยสามารถเลือกแผนได้ ตั้งแต่แผน 1,000 ถึง 2,000 บาท
  • สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 6 - 10 ปี สามารถซื้อบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (ผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่แผน 400  ถึง 2,000 บาท (ตามข้อกำหนดของบริษัท)
 4. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี
       - ปีกรมธรรม์ปีที่ 1: ได้เฉพาะงวดรายปี เท่านั้น
       - ปีกรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไป: รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี
  • ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 6 – 10 ปี: รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ

 • สุขภาพเด็กเหมาจ่าย เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์

 • สุขภาพ
 • ผู้ป่วยใน
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-protect-critical-illness 

ความคุ้มครองแบบครบเครื่องเรื่องโรคร้าย แบบจ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered