บันทึกสลักหลังแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD, OPDP)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-health-opd

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 ครั้งต่อปี
 • สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย
 • เลือกความคุ้มครองได้หลากหลาย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลแบบประกัน

หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อต้องหาหมอ แบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้หลากหลาย ตั้งแต่ 400- 2,000 บาทต่อครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

อายุผู้เอาประกันภัย

 • 1 ปี 1 วัน - 60 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้จนถึงอายุ 69 ปี
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุตามตารางข้างต้น จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถซื้อแนบกับกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพผู้ป่วยใน (HS) หรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์ (HSP) หรือสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพปลดล็อค เท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ผู้ป่วยนอก
 • สุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered