สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS, HSP)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-health-ipd

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • มีแผนให้เลือกหลากหลาย
 • เลือกแผนพิเศษ รับเพิ่มค่าล้างไต เคมีบำบัดและฉายแสง
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลแบบประกัน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS)

สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักได้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นและค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแผนแต่ละแผน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HSP)

จะมีเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลพิเศษผู้ป่วยนอกก้อนใหญ่ เช่น ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นและค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแผนแต่ละแผน เช่นเดียวกัน


สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  (ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)   
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลข้างต้นป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • สุขภาพ
 • ผู้ป่วยใน
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่สัญญาหลัก
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • สามารถซื้อบันทึกสลักหลังแนบท้ายได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered