สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 บียอนด์ (CI48 Beyond)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - CI48_Beyond

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับเงินก้อนเมื่อเป็นโรคร้าย
 • คุ้มครองครอบคลุมถึง 48 โรค

ข้อมูลแบบประกัน

หมดกังวลกับบิลค่ารักษาโรคร้าย

ครอบคลุมความคุ้มครอง 75 โรคร้าย เบี้ยไม่แพงเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง เหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก

1) คุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมสูงถึง 75 โรค/ อาการ รวมถึงโรคร้ายแรงในเด็ก
2) รับเงินก้อนสำหรับใช้ในการรักษาตัว เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง
3) เคลมได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับกลุ่มโรค/ อาการของโรค

แผนประกันนี้ดียังไง

 • ตรวจพบโรคร้าย มีเงินก้อนรักษาทันที
 • คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึงอายุ 85 ปี
 • เบี้ยไม่แพง คุ้มครองครอบคลุมสูงถึง 75 โรค/อาการ

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - CI48_Beyond_benefits_table 
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - disease_cate_CI48_Beyond 

เงื่อนไขการรับประกัน

1) อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน -70 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) 
2) สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องซื้อแนบกับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด

ความคุ้มครองที่คล้ายกัน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง (CI48)

ความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มได้

1) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ (HBP)
2) ประกันโรคมะเร็ง (CB)
3) ประกันโรคมะเร็งหายห่วง (CBN)
4) ประกันโรคร้ายแรง 48 (CI48)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • สุขภาพ
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered