ประกันชีวิตมาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-annuity-five

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มั่นใจมีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน
 • เหมาะกับคนอายุ 40 -55 ปี
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับบำนาญยาวถึงอายุ 90 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท

ข้อมูลแบบประกัน

การวางแผนที่ใช่ สำหรับคนวัย 40 ขึ้นไป
ออมสั้นเพียง 5 ปี รับบำนาญยาว ลดภาษีได้ ให้คุณมั่นใจ
มีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน
 • ให้คุณมั่นใจ มีเงินใช้ทุกปี ตั้งแต่อายุ 60-90 ปี
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี
 • รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • โอกาสรับเพิ่มอีก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (1)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ**
 • รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยสูงสุด 300,000 บาทต่อปีทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • ของกรมสรรพากร

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • คนวัยทำงานอายุ 40 – 55 ปี มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ที่ต้องการมีรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณ พร้อมโอกาสรับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพ* ในการสมัครทำประกัน
 • ต้องการรับสิทธิการลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 300,000 บาทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

**การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

หมายเหตุ

  1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย เงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ หากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 6 เป็นต้นไป อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทฯ พิจารณาในแต่ละปี
  2.  เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • บำนาญ
 • ลดหย่อนภาษี
 • เกษียณอายุ
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-annuity-plus 

อายุยังไม่ถึง 40 แต่อยากเริ่มออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ออมสบายๆ จ่ายเบี้ยเบาๆ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered