ประกันชีวิตมาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-annuity-plus

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มั่นใจมีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน
 • เริ่มรับบำนาญตอนอายุ 55 ปีไปจนถึงอายุ 85 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท

ข้อมูลแบบประกัน

เกษียณ แบบมั่นใจ พึ่งตัวเองได้ มีเงินใช้ทุกปี ง่าย...ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*)
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 27 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี)
 • ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 55 ไปจนถึงอายุ 85 ปี
 • มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่เริ่มสัญญา

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 25-50 ปี
 • ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อกรมธรรม์
 • ให้การคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1 และ 2 รับเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว หรือหากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี รับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและอุบัติเหตุแนบได้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - th-product-retirement-annuity-tax-2

1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่วันเริ่มสัญญาประกันภัย การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ:บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 3 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการรับผลประโยชน์นี้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย และเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการ คำนวณที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2. เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมจากปีกรมธรรม์ก่อนหน้า

3. อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการกำหนดอัตราเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณ จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันตามแบบประกันภัย โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตรา ที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน และเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

การลดหย่อนภาษี

* ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซี้อหน่วยลงทุน (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • บำนาญ
 • ลดหย่อนภาษี
 • เกษียณอายุ
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่มีสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-annuity-five 

อยากจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered