สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (AI, ADD, ADB, RCC)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

  • สอบถามข้อมูล
  • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-accident-ai

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองชีวิต
  • คุ้มครองผลกระทบจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองทั้งทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะ

ข้อมูลแบบประกัน

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆจากผลกระทบจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะ
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
  • ชีวิต
  • อุบัติเหตุ
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-personal-accident 

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered