ประกันอุบัติเหตุ My Personal Accident

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-personal-accident

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับความคุ้มครอง 2 เท่าเมื่อโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ หรือลิฟท์สาธารณะ
 • ครอบคลุมอุบัติเหตุ ฆาตกรรม ถูกทำร้าย ขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์
 • ง่าย... ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ข้อมูลแบบประกัน

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

สนุก กับทุกจังหวะของชีวิตได้อย่างเต็มที่ เพราะมี "มาย พีเอ" จากอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสาร อยู่ในยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ หรือลิฟท์สาธารณะ
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • อุบัติเหตุ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered