สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการทุพพลภาพ (WP)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

  • สอบถามข้อมูล
  • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-wp

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • รับผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งจากเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุ

ข้อมูลแบบประกัน

ไม่ต้องชำระเบี้ย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยได้รับผลประโยชน์สัญญาหลักคงเดิมต่อเนื่อง
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
  • อุบัติเหตุ
  • สุขภาพ
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-protect-critical-illness 

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อ แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบสัญญา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered