Healthy Living

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-hl-2017

Press Contact

สายสมร เลิศคชลักษณ์
โทร. + 66 (2) 3057408

ภาริสา ฉายากุล
โทร. + 66 (2) 3057971

ศูนย์ดูแลลูกค้า

ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1373 ตลอด 24 ชม.


สำนักงานใหญ่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สถานีรถไฟฟ้า ชิดลม ทางออกที่ 4)

โรงพยาบาลในเครือข่าย

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ และศูนย์ตรวจสุขภาพอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งลูกค้ารายสามัญ ประกันกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเอาประกันภัย ได้ที่

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered