ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-pa2

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • คุ้มครองการเสียชีวิต และอวัยวะ
 • คุ้มครองทุพพลภาพถาวร

ข้อมูลแบบประกัน

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับประโยชน์

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ การทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การแท้งลูก

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

 • แบบฟอร์มการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
 • หนังสือข้อตกลงการขอใช้บัตรประจำตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่ม 
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน องค์กร/บริษัท/หจก./ร้าน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกขอเอาประกันภัยที่จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คุณสมบัติการขอประกันกลุ่ม

คุณสมบัติของกลุ่มที่สามารถเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

 • องค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • องค์กร หรือหน่วยงานจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทย
 • การขอสมัครเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจะต้องกระทำในนามขององค์กร โดยผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

 • พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติในประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาติการทำงาน (Work permit)
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บในวันที่ขอภัยไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง
 • คู่สมรสของพนักงานหรือสมาชิดที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก โดยเบี้ยประกันกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงานหรือสมาชิก
 • บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมายของพนักงานหรือสมาชิกที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และกำลังศึกษาอยู่ และมีอายุ 1 เดือน 1 วัน - 25 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก และจำนวนเอาเงินประกันภัยการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 500,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงาน หรือสมาชิก
 • คู่สมรสและ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิกจะเข้าร่วมแผนประกันภัยได้ต่อเมื่อพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมแผนประกันภัยความคุ้มครองของคู่สมรส และ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิก จะสิ้นผลบังคับทันทีที่ความคุ้มครองของพนักงานหรือสมาชิกสิ้นสุดลง

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • จำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คน (ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตรของพนักงานหรือสมาชิก) และเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
 • แผนประกันภัยที่เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี ของพนักงานหรือสมาชิก
 • การกำหนดแผนประกันภัยให้แก่พนักงานหรือสมาชิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างใดอย่างนึ่งดังนี้กำหนดแผนประกันภัยเพียงแผนเดียวให้แก่พนักงานหรือสมาชิกเท่ากับทุกคน
          - กำหนดแผนประกันภัยตามระดับตำแหน่งของพนักงาน
          - กำหนดแผนประกันภัยตามระดับเงินเดือนของพนักงาน
          - กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงาน
 • การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นั้บตั้งแต่วันที่เกิด อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาด เจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

รายการทดแทน

การรักษาพยาบาล
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นั้บแต่วันที่เกิกอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการรักษาพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร สะดวก และรวดเร็ว

 • จ่ายค่าสินไหมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารเรียกร้องถึงบริษัทฯ ครบถ้วน
 • บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) แจ้งการจ่ายสินไหมทดแทนให้ แก่ผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัยที่เบิกค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทฯ
 • โอนเงินสินไหมทดแทนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้เอาประกันภัยเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • บริการอยุธยาแคร์ คือบริการด้านการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมมากกว่า 230 แห่ง ทั่วประเทศ
 • ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 พร้อมให้บริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วแบบ One Stop Service
  วันและเวลาทำการ
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นอาชีพ

เบี้ยประกันภัยจะกำหนดตามลักษณะอาชีพของพนักงานหรือสมาชิกแต่ละคน 

 • อาชีพ ขั้น 1 คือ กลุ่มอาชีพที่ประจำในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำสำนักงานข้าราชการที่ประจำในสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน (ขายยา ขายทอง อัญมญี ขายของชำที่ร้าน) เป็นต้น
 • อาชีพ ขั้น 2 กลุ่ม อาชีพที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทาง วิศวกร สถาปนิก สัตวแพทย์ หัวหน้าคุมงาน หัวหน้าช่าง (ไม่ได้ลงมือทำ)เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร ขายของในตลาด อู่ซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี ปะยาง โรงกลึง ปั้มน้ำมัน รับซื้อของเก่า ฯลฯ) เจ้าของสวน นา ไร่ ฟาร์ม (ไม่ได้ลงมือทำ) เจ้าของกิจการหรือพนักงานขาย (ขายผลไม้ ขายดอกไม้) เป็นต้น 
 • อาชีพ ขั้น 3 กลุ่ม อาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกึ่งช่างฝีมือ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง (ช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถบรรทุกส่งของ คนงานในโรงงาน เป็นต้น) 
 • อาชีพ ขั้น 4 คือ กลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูง เช่น อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ขับรถบันทุกหนัก 6 ล้อขึ้นไป ขับรถเครน ขับรถน้ำมัน ขับรถบรรทุกข้ามจังหวัด ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร เป็นต้น
  เป็นต้น

แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

เลือกสรรแผนความคุ้มครองที่ครองคลุมมากกว่าให้แก่พนักงานทุกอาชีพ

 • หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยทุกคนในแต่ละขั้นอาชีพ ให้ใช้ช่องอัตราเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด โดยนับรวมทั้งพนักงาน/สมาชิก คู่สมรส บุตร เช่น จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด 20 คน มีอาชีพขั้นที่ 1 จำนวน 5 คน อาชีพขั้นที่ 2 จำนวน 10 คน และอาชีพขั้นที่ 3 จำนวน 5 คน ให้ใช่เบี้ยประกันภัยในช่อง 6-20 คน ทุกขั้นอาชีพ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่จะเอาประกันภัยของขั้นอาชีพ 4 ต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยทั้งหมด

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนี้

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [PA2]
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาล [ME]
 • ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท [MC]
 • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท [MA]
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • อุบัติเหตุ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-11up 

การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered