ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (11 คน ขึ้นไป)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-11up

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • คุ้มครองการเสียชีวิต และอวัยวะ
 • คุ้มครองทุพพลภาพถาวร

ข้อมูลแบบประกัน

การประกันชีวิตกลุ่ม
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

ความคุ้มครองให้ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับ ประโยชน์การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

ความคุ้มครอง

 • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเข้าร่วมการประกันภัยของพนักงานแต่ละคน
 • ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

ความคุ้มครองให้ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกัน ภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลและเสียชีวิต เพราะการบาดเจ็บนั้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม

ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม

 • การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่เป็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจ็บป่วยที่ได้รับเชื้อโรคหรือเกิดการผิดปกติภาย ในร่างกาย หรือการบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการสูญเสียมือ เท้าสายตา อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้าง บริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนให้ครั้งเดียว 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือ เป็นผู้ขับขี่หรือ ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ ไม่ได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือ พยายามกระทำเช่นว่านั้นในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม

การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ เข้ารับการรักษาตัว เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

ความคุ้มครอง
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษา ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิก บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับ การตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางผล ประโยชน์และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม

 • ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้นการรักษาอาการอ่อนเพลีย หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆการให้บริการอำนวยความสะดวกที่มิใช่เป็น การรักษาอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาการวินิจฉัยโรค การปรึกษา หรือจ่ายยาให้ในระหว่างเวลา 90 วัน ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลบังคับเว้น แต่ผู้เอาประกันภัยผู้นั้นได้เอาประกันภัยไว้ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

คุณสมบัติการขอประกันกลุ่ม

คุณสมบัติขององค์กรที่จะขอเอาประกันภัยกลุ่ม

 • ธุรกิจที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำตั้งแต่ 11 - 100 คน
 • เป็นองค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • องค์กรจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทยและพนักงานจะต้องปฎิบัติงาน ประจำในประเทศไทย
 • เป็นองค์กรที่ขอทำประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง / พนักงานประจำในองค์กร
 • กรรมการหรือเจ้าของกิจการ หรือ ที่ปรึกษาบริษัทที่ไม่ได้ทำงาน เต็มเวลาไม่สามารถเข้าร่วมการประกันภัยได้
 • สำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินประเภทธุรกิจขั้น 3
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคม สโมสร ชมรมเจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือ การรวมตัวในรูปแบบสมาชิก หรือผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

คุณสมบัติของพนักงานที่จะขอเอาประกันภัยกลุ่ม

 • พนักงานที่มีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี
 • จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 11 คน ณ วันเริ่มสัญญาครั้งแรก ไม่รวมคู่สมรสและบุตร
 • พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแผนความคุ้มครองจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือรักษาตัว หรือติดตามผลการรักษา
 • เป็นพนักงานประจำที่ปฎิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติ ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว
 • อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่มไม่รวมคู่สมรสและบุตรที่ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เกิน 45 ปี

คุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรของพนักงานที่จะขอเอาประกันภัยกลุ่ม

 • กรณีองค์กรต้องการขอทำประกันภัยให้คู่สมรส และบุตรของพนักงานจะขอทำประกันภัยได้ ต่อเมื่อองค์กรได้ขอทำประกันภัยให้พนักงานคู่สมรสและบุตรทุกคน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยของคู่สมรสและบุตรแต่ละคนเฉพาะการประกันชีวิตการประกันอุบัติเหตุ การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะคิดเท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยของพนักงาน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยของคู่สมรสและบุตรแต่ละคนเฉพาะการประกันสุขภาพ จะเป็นอัตราที่กำหนดไว้ในตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับคู่สมรสและบุตรของพนักงาน
 • คู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย มีอายุไม่เกิน65 ปี และต้องไม่ได้ทำงานในองค์กรเดียวกับพนักงาน
 • บุตรจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงานที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี และยังไม่ได้สมรส หรืออายุไม่เกิน 25 ปี โดยกำลังศึกษาเต็มเวลา และยังไม่ได้สมรส และยังไม่ได้ทำงาน

การกำหนดแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

1. การกำหนดแผนประกันชีวิตกลุ่ม

- กรณีที่เลือกแผนความคุ้มครองมากกว่า 1 แผน
จำนวนเงินเอาประกันภัยในแผนถัดไปจะต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่า 5 เท่า

2. การกำหนดแผนประกันสุขภาพกลุ่ม ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก

- สำหรับแผนประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกจะขอซื้อ
ความคุ้มครองได้โดยต้องมีการซื้อแผนประกันสุขภาพผู้ป่วยในก่อน
และความคุ้มครองจะต้องไม่เกินค่าห้องและค่าอาหารของแผนประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

3. พนักงานตำแหน่งเดียวกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันจะต้องสมัครเอาประกันภัยในแผนเดียวกัน

4. คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิ์ เอาประกันภัยจะต้องสมัครเอาประกันภัยแผนที่มี ความคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงาน

หลักเกณฑ์การแบ่งแผนประกันภัย
จะต้องกำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ดังนี้

 • กำหนดแผนประกันภัยแผนเดียวให้แก่พนักงานเท่ากันทุกคน
 • กำหนดแผนประกันภัยตามตำแหน่งงานของพนักงาน
 • กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงเงินเดือนของพนักงาน
 • กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุของพนักงาน

การชำระเบี้ยประกันภัย และจำนวนผู้เข้าร่วมการประกันภัยและค่าตรวจสุขภาพ

 • กรณีองค์กรเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดพนักงานจะต้องสมัครเอาประกันภัย 100 % ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัย
 • กรณีองค์กรและพนักงานร่วมกันชำระเบี้ยประกันภัยหรือพนักงาน ชำระเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมด พนักงานจะต้องสมัครเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 75 % ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัย และในกรณีนี้ไม่สามารถสมัครเอา ประกันภัยให้แก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน
 • เบี้ยประกันภัยชำระรายปีเท่านั้นและเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ ณ วันที่เริ่มสัญญา ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
 • กรณีหากมีการตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเอาประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเอง
 • บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ ตามประเภทธุรกิจที่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ประเภทธุรกิจขั้น

 • ประเภทธุรกิจขั้น 1 คือ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับต่ำ หรือลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายในสำนักงานงานด้านการบริหาร การจัดการ และรวมถึงลักษณะการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร
 • ประเภทธุรกิจขั้น 2 คือ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับปานกลาง หรือลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว งานด้านการขาย หรือลักษณะงานด้านอุตสาหกรรมขนาดเบา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ 
 • ประเภทธุรกิจขั้น 3 คือ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับสูง หรือลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายนอกสำนักงานเป็นประจำหรือลักษณะงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต 

ธุรกิจบริการประเภทธุรกิจที่ไม่สามารถขายตามข้อเสนอนี้ได้ คือ 

ลักษณะ การประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับสูงเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทธุรกิจขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ได้ เช่น อุตสาหกรรมขนาดหนัก อุตสาหกรรมเหมืองแร่ กรรมกร การก่อสร้างอาคารสูงสะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอันตรายธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน (นักบิน ลูกเรือ) อุตสาหกรรมเหล็ก ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด โรงโม่หิน อุตสาหกรรมเดินเรือต่อเรือ โรงกลึง รับซื้อขายของเก่า ทหาร ตำรวจ ดับเพลิง ธุรกิจที่พนักงานใช้รถจักรยานยนต์เกินร้อยละสิบ คนขับรถ (รถบรรทุกรถทัวร์ แทรกเตอร์ รถน้ำมัน รถเครน) เป็นต้น

การชำระเบี้ยประกัน

การชำระเบี้ยประกันภัย และจำนวนผู้เข้าร่วมการประกันภัยและค่าตรวจสุขภาพ

 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ลงนามโดย กรรมการผู้มีอำนาจของนายจ้าง หรือ ผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราองค์กร (ต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองบริษัท)
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับพนักงาน / คู่สมรส / บุตร (ถ้าสมัคร) โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม และ วันที่ขอเอาประกันภัย
 • กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บัตรประกันสุขภาพ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนายจ้าง หรือ ผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราองค์กร
 • ส่งบัญชีรายชื่อพนักงาน / คู่สมรส / บุตร วันเดือนปีเกิดตำแหน่งงาน วันเดือนปีที่เริ่มทำงาน แผนการประกันภัย
 • ข้อมูลที่ใช้แบ่งแผนประกันภัยของพนักงาน / คู่สมรส / บุตร แต่ละคน
 • ชำระเบี้ยประกันภัยก่อนวันเริ่มสัญญา
 • นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับประกันภัย ให้ครบถ้วนก่อนวันเริ่มสัญญาล่วงหน้า 7 วันเพื่อบริษัทฯ จะได้พิจารณารับประกันภัย
 • วันเริ่มคุ้มครอง จะเป็นวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและผ่านการพิจารณารับประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

การชำระเบี้ยประกันภัย และจำนวนผู้เข้าร่วมการประกันภัยและค่าตรวจสุขภาพ

 • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
 • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับพนักงาน คู่สมรสและบุตร (ถ้าสมัคร)
 • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน คู่สมรส และบุตร
 • แบบฟอร์มการขอใช้บัตรประกันสุขภาพ
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนการค้านิติบุคคล
 • จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย

 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้การประกันชีวิตกลุ่ม
 • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
 • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
 • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก

ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทุกสถานที่ ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • อุบัติเหตุ
 • สุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-pa2 

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การฟังและพูด และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered