สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงกลุ่ม 48

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-ci48

คุ้มครอง ทุกเรื่อง ทุกโรค

 • คุ้มครองครอบคลุม 48 โรคร้ายแรง
 • มีเงินก้อนไว้รักษาตัว  

ข้อมูลแบบประกัน

จะเป็นอย่างไร หากต้องเผชิญกับโรคร้าย ทำงานไม่ได้… ขาดรายได้!!!  แถมยังมีภาระค่ารักษาพยาบาลก้อนโตที่ไม่ได้คาดคิด จะดีไหมถ้ามีเงินก้อนไว้รักษาตัว!!


รายละเอียดแบบประกันและผลประโยชน์

 1. หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 1 ใน 47 โรคร้าย ได้รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)
 2. รับเงินก้อน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

หมายเหตุ

 • หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 ข้างต้นเพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญา
 • เมื่อมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 1 แล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

โรคร้ายสุดฮิต 5 โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

 • โรคมะเร็ง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • วัณโรค ปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต)
 • โรคจากการดื่มแอลกอฮอล์

รายละเอียดแบบประกัน

โรคร้ายแรง 48 ที่ได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 2. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 4. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 6. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 7. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 8. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 10. โรคไตวายเรื้อรัง
 11. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 12. แผลไหม้ฉกรรจ์
 13. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 14. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 15. ภาวะอะแพลลิก
 16. การสูญเสียการได้ยิน
 17. การสูญเสียความสามารถในการพูด
 18. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 19. โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
 20. ตับวาย
 21. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 22. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 23. โรคพาร์กินสัน
 24. โรคโปลิโอ
 25. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 26. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 27. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 28. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 29. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
 31. ภาวะโคม่า
 32. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 33. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
 34. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา ข้อ
 35. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 36. โรคปอดระยะสุดท้าย
 37. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 38. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 39. โรคเท้าช้าง
 40. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 41. โรคถุงน้ำในไต
 42. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 43. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
 45. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 46. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 47. ตาบอด
 48. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการซื้อแบบประกันชีวิตกลุ่มก่อน
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกันภัยในองค์กร เป็นไปตามแบบประกันชีวิตกลุ่มของแต่ละองค์กรที่เลือกซื้อ อย่างไรก็ตาม อายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนดในใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม ซึ่งรวมทั้งข้อมูลสุขภาพ และ/หรือตรวจสุขภาพตามที่บริษัทกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเอาประกันภัยโดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเองหรือพยายามกระทำเช่นว่านั้นในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • ใช้หรือเคยใช้ยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาในทางที่ผิด (Substance Abuse) ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษาแนะนำหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-pa1 

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การฟังและพูด และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered