สนใจร่วมเป็นพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-recuit-oct17

Operations

Assistant Vice President - Business Process & Quality Management

KEY RESPONSIBILITIES

1)     Quality and Performance Management 

 • Perform and handle the process of performance management & quality management for Operations Division
 • Define and manage quality standard, SLAs and productivity for departments in Operations
 • Design and provide the templates and tools in tracking and monitoring information regarding to Operations performance and capability
 • Provide Operations’ KPIs & Regional Dashboard
 • Track and monitor to perform analysis on Operations performance and productivity against the KPIs targets
 • Identify the problems/ issues, and work together with the relevant parties in order to define the root causes and provide the suggestions for improvement
 • Prepare the performance reports to management team, Regional and other relevant parties with accuracy and in timely manner

2)     Budgeting & strategic Planning 

 • Identify and plan for initiatives for strategic planning in operations
 • Support on budget preparation and monitor expenses in Operations 


3)     Protection and Resilience 

 • Supervise Business Continuity Management (BCM) officer for the P&R documentation, plan and strategy
 • Set up local implementation guideline of the standard for Protection & Resilience and effective implementation
 • Act as a member of crisis management team providing support to
 • Monitor situation that may impact to business disruption, validate, and escalate to P&R Steering
 • Provide support upon request e.g. crisis communication, business continuity site setup
 • Train and create awareness on this topic to staff
 • Handle audit action point and resolve issues
 • Support other affiliates in the region for the roll out of the standard for Protection & Resilience

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Risk Management, Computer Science, Management Information System or related field
 • Minimum 4 years’ experience in management skill with at least few years covering key aspects of Project Management, Crisis Management from operations of insurance business
 • Performance measurement and management
 • Resilience / Risk / Project management
 • Business Improvement & Business solutions development
 • Fluent in English communication and interpersonal skills

Assistant Manager - Advance Analytics (Data Scientist)

KEY RESPONSIBILITIES

 • Work with large and complex data sets. Solve difficult, non-routine analysis problems by researching and developing statistical models.
 • Use structured analytic framework in project implementation from identifying business problem to execution
 • Lead business meetings, identify key objective from stakeholders and translate objective to model measurement, selecting the right algorithm to use to solve the problem.
 • Communicate results with data story-telling skills to users, and follow through with execution and present results to senior management.  Collect, integrate, process, explore data. Refine existing or new data sources that come internal and external. Crunching / cleansing and transform data from various sources

 SKILLS REQUIRED:

 • Solid experience in machine learning, with proven track record of multiple project deliveries.
 • Advanced SQL and R or SAS skills.
 • Unsupervised learning, knowledge in graph db, Spark and big data a bonus but not compulsory.
 • Having knowledge with high velocity data as web log/click, JSON, XML, cookie and other streaming data/ unstructured data a bonus

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor Degree or Masters in Mathematics, Statistics, Computer Science majoring in Mathematics
 • Languages: Excellent written and spoken English
 • Minimum 5 years’ experience with proven track record of delivered projects

Staff to Supervisor - Medical Underwriting

KEY RESPONSIBILITIES

1) Underwriting tasks

 • Provide underwriting decision for Medical cases for both NB and return memo within turnaround time
 • Provide coaching and feedback to both Non-med underwriters and Medical underwriters - Provide underwriting decision for Group business, Direct Marketing and PM (FC and reinstatement)
 • Provide Underwriting comments/consultancy for Claim department
 • Prepare document for facultative reinsurance case and deal with reinsurance

2) Service Enquirers

 • Handle the questions from customers and sales channels via 1373, e-mail, etc., and provide the information regarding to underwriting decision
 • Complete 2nd call for BUNPS within timeline

3) Monitor team performance

 • Prepare daily report for Manager for resource planning
 • Keep record of refer case to review % agreement of junior underwriter

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Nursing, Business of Sciences (Medical Technology).
 • At least 2 years’ of experience in Underwriting – Medical/ Non-Medical, Claim Management, or other related fields in insurance industry.
 • Knowledge of insurance industry and product
 • Professional nursing/ medical knowledge
 • Good command in English

Supervisor - Insurance Investigation

KEY RESPONSIBILITIES

1) U&I Investigation

 • Lead and manage team in handling the investigation forms from U&I
 • Work with Insurance Investigation Support Team in managing investigation plan and resources
 • Provide advice and coaching to team in collecting customers' information (e.g. occupation, lifestyle, disease), and performing on-field investigation to gain more information
 • Build and maintain relationship with the hospitals in order to collect further information
 • Record and provide investigation result reports to U&I with the completeness and within turnaround time
 • Manage budgeting, and ensure that each investigation case are closed within the budget
 • Coordinate with Premium Investigation Team in case of finding frauds during insurance investigation

2) Claim Investigation

 • Lead and manage team in handling the investigation form from Claim Department
 • Work with Insurance Investigation Support Team in managing investigation plan and resources
 • Provide advice and coaching to team in collecting customers' information, and performing on-field investigation to gain more information (e.g. severe disease, disability, suicide, accident) to receive the further information regarding to claim
 • Review and provide the investigation result reports to claim with the completeness and within turnaround time
 • Manage budgeting, and ensure that each investigation case are closed within the budget
 • Coordinate with Premium Investigation in case of fraud found during claim investigation

3) Money Game and MLM, Investigate misconduct & mis-selling case

 • Monitor the cases of money games and MLM, after getting the notification from other departments
 • Coordinate with polices to perform on-field investigation of money games and MLM
 • Review and submit the reports to management and relevant parties

4) Propose the case to PI for considering on sending the case to EC (misconduct, mis-selling case…etc.)

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Finance & Accounting, Nursing, Business of Sciences (Medical Technology), Legal or other related field
 • At least 3 years’ experience in Investigation, Auditing, Claim Management, Underwriting, or other related fields in bank or insurance industry
 • Knowledge of Law
 • Professional of Investigation
 • Coordination and communication skill

Market Management

Assistant Manager - Product Marketing

KEY RESPONSIBILITIES

1) Sales Materials Development (Agency, Bancassurance, Telesales and E-commerce)

 • Thoroughly understand the product features and target customer, and provide the draft of sales material content and outline
 • Assist Line Manger to on sales material development, from end-to-end, to ensure that they will be delivered as agreed timeline.
 • Liaise with PDIT and the channel to ensure their review and agreement, and sign-off before delivery
 • Liaise with partner such as BAY, to ensure their alignment/agreement on all sales materials

2) Product Training (Agency, Bancassurance, Telesales and E-commerce)

 • Develop product training presentation and seek PDIT review to ensure correctiveness and alignment with regulations
 • Provide product brief to ACCC and also train the trainer on product features, product benefit, Key term and condition prior new product launch

3) Product Communication and Promotion

 • Assist line manager to provide Digital Marketing with recommended products, key target customer, key selling points
 • Assist line manager to provide Digital Marketing with product information, key target customer, key visual, key selling points and contents
 • Lead and prepare to promote a product in the various event such as Agency Kick Off event, AL seminar event etc.
 • Answer enquiries or coordinate with related parties to clarify issues related to new products

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s Degree in Marketing, Journalism, Business Administration, or related filed
 • 3-5 years of experience in Sales/ Marketing in insurance, consumer, or banking business
 • Required strongly skills: Interpersonal, Communication, Analytical Thinking, Promotion/Campaign and Project Management
 • Good skill in English

Supervisor - Owned Media Platform Management

KEY RESPONSIBILITIES

 • Responsible for All Digital Production & Development for owned media which comprising of consumer website, landing page for commercial campaign, customer portal and agency portal as end to end process. from Requirement Gathering, User Interface Design, working with internal / external vendor for development, Testing until product launch and performance optimization
 • Working with regional and global team for Search Engine Optimization by using appropriated tools also working with content team to ensure content structure align with SEO structure
 • Another important role is to manage digitalization roadmap projects upon agreement by each year e.g. Lead Acquisition, agency portal, mobile phone application for customers, etc.
 • In addition, this position will be responsible to support all departments (CSR/CEM/Agency/PR/HR/Finance/Legal/Other Departments) for all online feature development to leverage online space e.g. media optimization, upload content, manage mini campaign, develop tools, etc.

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • 3-5 years of experience in digital marketing, social media or digital project management, marketing campaign optimization, including search marketing, email marketing and landing page optimization
 • Bachelor or Master Degree in Marketing, Communication, IT, Business Administration or other related fields
 • Knowledge in programing , HTML, System analysis & front end flow design
 • Google certify on analytics, search engine will be plus
 • Good command in English

Finance

Manager - Reporting

KEY RESPONSIBILITIES

 • Provide the financial reports, summarize the key findings, coordinate with the relevant departments
 • Ensure that the reports are submitted to all relevant parties of all internal & external reporting requirements with accuracy and in timely manner
 • Covered in the respect of overall Accounting functions: General Accounting, Policy Related Accounting, Payment, Sales Compensation Management and Tax.
 • Hands on various projects relating to Accounting and reporting.
 • Support SAP CAP Implementation and go-live by end of year 2018
 • IFRS 9 & IFRS 17 Support project heads to execute project according to local and regional timeline with high-quality of agreed deliverables
 • Ensure readiness for local TFRS 9 requirements effective 1.1.2019

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance and Accounting
 • At least 5 years of experience in Finance and Accounting, or other related fields in insurance or banking business
 • Knowledge of Finance, accounting and Budget planning skill
 • Have a Analytical, Coordination and communication skill
 • Good command in English

Staff - Corporate Actuarial

KEY RESPONSIBILITIES

1) Actuarial System "Moses" Model Implementation (40%)

 • Perform UAT and reconciliation of the actuarial results from Prophet and Moses model for Local STAT, RBC, IFRS4 (USGAAP) reserving basis
 • Support the re-design of actuarial system's model point generation process as required by IFRS17 and create/revamp new result extraction files in Excel
 • Perform UAT on IFRS17 reserves and compare the reserves between IFRS4 and IFRS17 and support the technical interpretation of result comparison
 • Work closely with Regional Actuarial Centre of Competency (CoC) in Malaysia to make coding changes for Allianz Ayudhya's products.

2) IFRS17 & SAP project (40%)

 • Support actuarial work stream leader to prepare analysis and presentation for the monthly IFRS17&SAP Steering Committee meeting
 • Support IFRS17 financial impact analysis and sensitivity analysis on profit emergence
 • Support the study of discount rate methodology
 • Support the IFRS17 Test Run in 2019 involving the re-design of quarterly closing's posting processes related to the new accounting system "SAP" and new group reporting platform "ARGO Life & Health" and "ARGO Accounting"

3) Annual Assumption Review (10%)

 • Performing annual experience studies as assigned
 • Support the setup of new experience studies required by IFRS17 e.g. policy loan take up rate and run-off rate, policyholders' dividend deposit take up and withdrawal rate and expense study

4) Insurance statistics for Office of Insurance Commission and Thai Life Assurance Association (5%)

 • Perform statistics required and submitted to local regulator and insurance association as assigned
 • Ensure the accuracy and timely deliver of the statistical reports

5) Ad-hoc work (5%)

 • Support ad-hoc analysis request from distribution channels and to support business strategic planning

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Actuarial Sciences, Financial Engineering, or other related fields
 • Experience in Actuarial, Finance and Accounting, Actuarial Pricing, or other related fields in insurance
 • Mathematics and statistical/ actuarial knowledge
 • Quantitative and analytical thinking skills
 • Excellent command in English

Legal, Compliance and Regulatory Affairs

Assistant Vice President - Legal

KEY RESPONSIBILITIES

1). General Legal Services and Consulting

 • Coordinate and support legal activities and functions to ensure the OE’s legal procedure is developed and maintained according to the Company’s direction and the Group’s guideline.
 • Provide proper legal advice, guidance and consultation to all departments, staff to ensure that decisions taken are legally correct while the Company’s interests are protected
 • Assist on strategy planning to identify the Company’s representative to defense the Company at court and government body to ensure that the Company’s interests are effectively safeguarded and it carries out legal obligations effectively
 • Assist on monitoring the progress of legal transactions to ensure that the correct actions are taken at the appropriate time
 • Prepare and initially review the draft legislation and keep record as required by the Company and Divisions e.g. Power of Attorney
 • Review and revise the legal documents that involve the Company and the Third Party and ensure that the Company’s interests are protected e.g. Housing Lease Agreement, Employment Contract, Software License or Software Maintenance Agreement
 • Review and advise on any documents that will be launched to public by any department and ensure the compliance with Laws and Regulations e.g. marketing materials, brochures, leaflet, banners, posters, manuals or announcement including any message or content that is communicated via the Company’s Website
 • Support and provide legal advice by analyzing issues and problems and suggesting on appropriate solutions to certain divisions or departments for example Administration, Human Resources, Information Technology and Marketing Departments

2). Legal advice on supporting the company's business

 • Provide assistance to the Head of Legal on advising and guiding for all legal aspects to ensure that decision is taken correctly while the Company’s interests are protected
 • Support team leader on reviewing legal agreements for example an appointment of new business partner, Agreement or Memorandum of Understanding for Telemarketing or Bancassurance
 • Coordinate and support by ensuring the collaboration and feedback form the relevant parties to solve the issues

3). Monitoring and Development of Laws, Regulations and Allianz Group Practices

4). Support Relationship with Regulators and Governmental and Legislative Bodies and External Legal Service Provider

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor or Master degree in Law or related field
 • At least 8 years of experience in Law, Legal or other related in life insurance or banking business
 • Having Thai Barrister at Laws or having Lawyer License is plus
 • Experience in providing legal advice related to HR, Finance, Investment is preferable
 • Very good command in English

Assistant Vice President - Compliance

KEY RESPONSIBILITIES

 • Being the center providing guidance and advice in compliance with laws, regulations and best practice standard, including preparing compliance manual and usually arranging knowledge training for personnel
 • Developing compliance risk management system by identifying, assessing, prescribing procedure related to compliance risk management, monitoring and reporting the result of compliance risk assessment which may change and it’s factor that may cause non-compliance and proposing respective solution including the difficulties which already rectified. All said matters shall be reported to management, Audit Committee or the Board of Directors
 • Associating with related unit for annually providing and conducting compliance risk management plan. Such matter must define the period and in charge unit including the appropriate solution of any conducting that may be non-compliance
 • Supervising any conduct to comply the laws and regulations and best practice standard, reporting annual compliance report to the Board of Directors or Audit Committee including in case of discovering action considered as violation of or non-compliance with laws, regulations or best practice standard. It is including the management investigation and report related fining or being in any legal action by Office of Insurance Committee or other relevant government
 • Associating, on behalf of the company, with Office of Insurance Commission (OIC), Anti Money Laundering Office (AMLO), and any other supervision regulators

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Master degree in Law, Business Administration, Accounting, or related fields
 • Min. 10 years working compliance experiences in insurance or financial business
 • Strong experiences in anti-money laundering monitoring process
 • Ability to judge quickly act decisively regarding legal challenges and preferably with the own ability to interpret and understand the implications of laws and regulations to the business of the OE and to communicate the same clearly and accurately
 • Confident appearance and ability to interface with business leaders and regulators effectively
 • Result orientation – the ability to apply own extensive experience and judgment to plan and accomplish goals
 • Wide degree of creativity and latitude within the bounds of good ethics, laws and regulations
 • Efficiency English communication and presentation

Product Provider

Assistant Manager - Product Management

KEY RESPONSIBILITIES

1) Overall Product Design and Development

 • Understand, align and follow the product strategy by channel
 • Work with Supervisor on the product design and analysis
 • Coordinate with Product Implementation Team (PDIT) to deliver the product development for all channels according to the set timeline. Coordinate with Re-insures on the product design and structure
 • Work closely with line manager to update product status and report key issues and recommendation
 • Work together with other divisions/departments to ensure the alignment and approval before product launch
 • Review and provide suggestion (if any) sales material / training slides / all communication about the product features

2) Sales Illustration Development

 • Develop sales illustration tools, Excel Tool, Quote Express, Mobile Quote Express
 • Manage resources for sales illustration tools development, Excel Tool, Quote Express, Mobile Quote Express
 • Support the product team in preparing and work in detail for QE readiness in launching the product for each channel
 • Initiate and develop innovative premium quotation tools to response to the change in technology
 • Identify key issues and recommendation to line manager in case the set timeline cannot be achieved

3) Communications

 • Prepare Announcement regarding to product launch and amendment
 • Ensure all stakeholders are updated and aware about the detail of product launch and the changes along the way
 • Ensure approval from all parties concerned regarding all materials to agents/partners and/or customers

4) Customer Understanding

 • Review the material about the product features to customers and suggest on the features to be highlight to increase productivity
 • Review and suggest the wording to be used in the product communication to prevent mislead or mis-selling

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor or Master Degree in Management, Marketing, Business Administration, Actuarial Science, Statistics, Economics, Information System Management or related field
 • 3-5 years of experience in Product Management, Product Development, Product Marketing, Product Pricing, Product Implementation in life insurance or banking business
 • Good knowledge in life insurance product
 • Project management, presentation and interpersonal skills
 • Coordination and communication skills
 • Very good command of English (speaking, reading and writing)

สวัสดิการดีๆจากอลิอันซ์ อยุธยา

“ทำงานสนุก ลุกนั่งสบาย แอร์เย็นชื่นใจ Wifi ฟรี”

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร : 0-2305-7463, 7466 or 7943

อีเมล : careers@azay.co.th

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered