วิสัยทัศน์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-vision

วิสัยทัศน์

อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทย

ในฐานะผู้นำด้านประกันชีวิตในประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย เราสัญญาที่จะมอบบริการอย่างดีเยี่ยมในทุกๆช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของลูกค้า เราเชื่อในการรับฟังลูกค้าเพื่อการพัฒนาความเข้าใจรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเปิดรับทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจากลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย รวมทั้งองค์กรวิจัยภายนอก เพื่อที่จะนำทุกความคิดเห็นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ การบริการ และช่องทางการจัดจำหน่าย อลิอันซ์ อยุธยา เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต พร้อมมอบบริการแบบ ทุกเมื่อ เพื่อคุณ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ดำรงอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสาธารณชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายอย่างเป็นธรรม และตั้งอยู่บนความถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  • 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเสมอมา แม้ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ความผันผวนต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  • 2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการทำงานที่มีความชัดเจนโปร่งใส รวมถึงระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน
  • 3. การรักษาความสุจริต บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสุจริตเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตนั้น ย่อมส่งผลกระทบในด้านลบและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริษัทฯ และสังคมในหลายๆ ด้าน

นอกจากนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทให้สาธารณะชนรับทราบตามด้านล่าง

เอกสารเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

การรักษาความสุจริต

นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นของอลิอันซ์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered