สอบถามข้อมูล
แบบประกัน สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD, OPDP)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าข้อมูลของข้าพเจ้าได้ถูกจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย ภายในหรือนอกประเทศไทย เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด ติดต่อ หรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอื่นๆ ใน คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล