มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่: 20 กันยายน 2562
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน* ราคาขาย*
(มาย สไตล์)
ราคารับซื้อคืน*
(มาย สไตล์)
ราคาขาย*
(บลจ.)
ราคารับซื้อคืน*
(บลจ.)
กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 15.6721 15.6722 15.6721 15.6722 15.6721
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู 34.6335 34.6336 34.6335 34.6336 34.6335
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 104.9882 105.0933 104.8832 105.0933 104.8832
กองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพศาล 12.7628 12.7629 12.7628 12.7629 12.7628
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 14.6648 14.6649 14.6648 14.8115 14.6648
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 15.0321 15.0322 15.0321 15.0322 15.0321
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 45.4777 45.4778 45.4777 45.9326 45.4777

*หน่วย : บาท