มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่: 1 มิถุนายน 2563
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน* ราคาขาย*
(มาย สไตล์)
ราคารับซื้อคืน*
(มาย สไตล์)
ราคาขาย*
(บลจ.)
ราคารับซื้อคืน*
(บลจ.)
กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 15.8634 15.8635 15.8634 15.8635 15.8634
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู 27.9111 27.9112 27.9111 27.9112 27.9111
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 88.7807 88.8696 88.6919 88.8696 88.6919
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 14.1989 14.1990 14.1989 14.3410 14.1989
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 15.1370 15.1371 15.1370 15.1371 15.1370
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 38.5895 38.5896 38.5895 38.9755 38.5895

*หน่วย : บาท