อลิอันซ์ อยุธยา กองทุนเพื่อการศึกษา”

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและมีโอกาสพัฒนา เพิ่มความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
ให้เด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่าง ๆ รวม 10 แห่ง ได้ มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้พร้อมเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของ สังคมไทย
อลิอันซ์ อยุธยา ต้องการให้เด็กไทยทุกคนมีจังหวะการศึกษาที่เท่าเทียมกัน จึงได้จัดตั้ง โครงการอลิอันซ์ อยุธยา กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อรับบริจาคกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่าง ๆ รวม 10 แห่ง ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ เพื่อจะได้พร้อมเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคมไทย