Shred2Share “ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและมีโอกาสพัฒนา เพิ่มความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดโครงการดีๆ ในการนำเอกสารหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วใส่กล่องนิรภัย เพื่อนำไปย่อยสลายหรือผลิตเป็นเยื่อกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

อลิอันซ์ อยุธยา เห็นความสำคัญเรื่องปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด ในเครือซีเมนต์ไทยจัด โครงการ Shred2Share ข้อมูลปลอดภัยร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพื่อนำเอาเอกสารหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาใส่กล่องนิรภัยที่ตั้งไว้ตามชั้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำไปย่อยสลายหรือผลิตเป็นเยื่อกระดาษรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง เพราะโครงการนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ถ่านหินและน้ำ และยังลดปริมาณการใช้ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตกระดาษอีกด้วย