ยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและมีโอกาสพัฒนา เพิ่มความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์สำหรับเยาวชน เพื่อให้นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ได้แสดงศักยภาพ และได้มีโอกาสพัฒนา และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ และสามารถเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคต
  1. ประวัติศาสตร์ประเทศไทย - ศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง สมัยรัตนโกสินทร์
  2. สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย - ศึกษาความหมายของสังคมไทย ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมไทย วัฒนธรรมและ ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
  3. เทศกาลและประเพณีไทย - ศึกษาเทศกาลและประเพณีไทยที่สำคัญๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี
  4. อาหารไทยและผลไม้ไทย - ศึกษาลักษณะของอาหารไทยทั้ง 4 ภาค
  1. พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  2. วัดประจำรัชกาล ราชวงศ์จักรี
  3. พระที่นั่งวิมานเมฆ
  4. พิพิธภัณฑสถานพระนคร