สนใจร่วมเป็นพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-recuit-oct17

Life & Health Operations

Staff to Supervisor - Fraud Claim

Key Responsibilities

Claim Quality Control

 • Could assess claim all service types  (Fax, Reimbursement, Hospital Assessment and Major & Death)
 • CFR and OFR of all claim services type by random checking and feedback result to team.
 • Best practice sharing in monthly meeting with team.
 • Prepare CFR and OFR monthly with KRI report.

Claim analysis

 • Prepare claim monthly report to management.
 • Find out the abnormal claim pattern in various dimensions e.g. identify utilization patterns, suspicious customers and agents.
 • Review abnormal claim cases especially high claim cases and coordination with team to take actions in claims part e.g. doing not renew process, issue warning letter to agent, closely observation etc.

Claim service process improvement

 • Scope, manage and analyze the operational processes in order to identify waste and ineffective steps.
 • Coordinate, deliver and promote the new process improvement to team.
 • Document and monitor new business process.

Claim Fraud detection

 • Ability to observe the abnormal claim pattern from the claim documents or the related parties (customer, agent, hospital, doctor)
 • Gather up all evidence and could analyze what case is the suspiciousness which need to do the further process.
 • Coordinate with team, investigator, and medical team to verify the facts.
 • Report result to management.

Other

 • Handle adhoc projects and other duty as assignment.
Required experience and skill
 • Bachelor or higher degree in nursing science.  Or Bachelor of Science (Business Data Analytics)
 • Could assess all service claim cases, review claim quality, analyze and prepare claim report, improve claim service process, detect abnormal/suspicious claim case
 • Ability to work under pressure.
 • Good English skill.
 • Computer skill (word, excel, power point, access)

Assistant Vice President – Health Strategy

Job Summary:

Responsibilities in the area of development of Health strategy and collaboration with cross functional teams for the implementation on key health initiatives including health KPIs monitoring.

Also work closely with Health sales & Business development team to the achievement of health target ambition. This includes Market Research and Benchmarking.

Your Day at Allianz Ayudhya

1)  Health strategy development: Support Health profit center to

 • Development Health strategy to the achievement of target ambition
 • Identify operating model to support the growth
 • Explore health digital service and ecosystems
 • Market Research and Benchmarking

2)  Budgeting & Strategic Planning: Development of

 • SD and PD
 • Budget and Expenses Monitoring
 • Claims cost containment

3)  Health Implementation and Monitoring

 • Support and collaborate with other functions in Health Profit Center and other divisions both local and regional
 • Manage the implementation of health initiatives identify
 • Monitor Health KPI

4) Innovation in Health

 • Enhance network relationship
 • Explore health digital service and ecosystems
 • Data driven on Health operational performance

Must Have

 • Bachelor’s or Master degree in Business Administration, Finance or related 
 • Minimum 8 years of relevant working experience
 • Excellent verbal and written communication skills

Nice to Have

 • Background banking/insurance industry
 • Experience managing a team  
 • Ability to priorities and handle multiple tasks at any given time 
 • Detail oriented,
 • Project Management experience

Assistant Manager to Manager – Health Data Management

Key Responsibilities

Job Summary

 • Gather and analyse health data from multiple sources both internal and external (e.g. insurance system, clinical data, behaviour) to extract trends and business insights.
 • Jointly with business to define the business problem and using the analytics to develop the data model to effectively identify improvement at each stage of the insurance cycle, especially Claims.
 • Responsible for operational data and reporting including Operational COE
 • Locate and define new process improvement opportunities


Key Responsibilities

 • Using Data mining techniques cluster and group loss characteristics to score, prioritize and assign claims to the most appropriate assessor based on experience and claims type.
 • Turn data into information, information into insight and insight into business decisions.
 • Participate in business meetings, identify key objective from stakeholders and translate objective to model measurement.
 • Communicate results with data story-telling skills to users, and follow through with execution and present results to senior management.
 • Suggest ways to both improve the process and reduce costs
 • Collaborate with management and internal teams to implement and evaluate improvements
 • Prepare monthly report of current high claim customers from all health products/all channels for further claim actions e.g. not renew, warning with recommendation method to improve these action processes more efficiency.
 • Coordinate with Data analytic team to create data lake/data warehouse for Claims
 • Support the other new project assignments especially relate to data management
 • Take care the Operations report and analysis including Ops COE. Required experience and skill

 • Master degree in Mathematics, Statistics, or Computer Science
 • Excellent Analytic and visualization methods
 • Knowledge of Enterprise Data Warehouse (EDW) and data management systems
 • Excellent analytical and communication skills
 • Strongly Project management, Interpersonal and Problem / Conflict solving skills                       
 • 3 years’ experience of Insurance Operations / Healthcare industry
 • English communication proficiency

Manager - Information Security

Job Summary

GISF (Group Information Security Framework) and the Company specific information security requirements are fulfilled; especially by governing the implementation of the GISF and monitoring and reviewing the resulting processes and mechanisms.

Key Responsibilities

 • Define and enable the Companies specific action plans to attain and maintain compliance to minimum requirements, security standards and Operation Entities (OE) specific requirements
 • Advise the ISO in all information security related issues, regularly report about the information security status to the ISO
 • Govern investigations of information security incidents and escalate to the Group Information Security Officer based on incident severity
 • Immediately escalate to ISO identified breach of the requirements from the GISF
 • Liaise with and report to the ISO and communicate applicable corporate rules relevant to Information
 • Security in coordination with the ISO
 • Prepare the Compliance Report for GISF for the ISO
 • Ensure that security Service Level Agreements including controls are defined and monitored for used IT services or IT services provided to other related Company

Required qualifications

 • CISM (Certified Information Security Manager) is a must
 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional) is optional
 • Good English communication and logical skill are required

Assistant Vice President - Claim Major and Death

Job Summary:

Lead and manage teams in handling the documents for major disease and death claims. Also, provide advice, coaching and support to team in investigating and making decision for major disease and death claims, and track and monitor team to ensure that the payment vouchers and reports are submitted to Finance & Accounting, and the customers will receive checks with accuracy and in timely manner.

Lead and manage teams to handling the quality checking process with define the areas of improvement, and drive for continuous improvement.

In addition, this includes managing the complex cases and ensuring that claims are managed accurately according to the processes and procedures, and in timely manner.

Your Day at Allianz Ayudhya:

1) Claims Major & Death

 • Lead and manage team in handling the documents for major disease and death claims
 • Lead and manage team in recording the information into the system
 • Provide advice, coaching and supports to team in investigating and making decision for major disease and death claims in the system, by covering the below actions:
 • Approve for the payment base on authority
 • Perform rejection of claims
 • Require the additional information
 • Issue memo into the system for administration in performing next steps
 • Submit for further investigation
 • Request the hospital records from hospital
 • Manage the complex cases which requires for Claim Committee Decision, and present to Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization
 • Track and monitor to ensure that the payment vouchers and reports are submitted to Finance & Accounting with accuracy and in timely manner
 • Lead and manage team to issue the correspondent letter with checks, and submit to customers with accuracy and in timely manner
 • Continuously monitor and make decision for the pending cases and back log
 • Review and ensure the monthly reports regarding to major disease and death claims are provided with accuracy and in timely manner
 • Handle and control the project that related with team.
   

2) OIC

 • Communicate with and visit OIC to explain the information requests and create the constructive relationship with OIC
   

3) Court

 • Partner with Legal Department and lawyer in order to handle the cases which are proceeded into court
 • Lead and manage team in providing the support information and the summary documents to support the cases
 • Be a company representative to attend the court with Legal Department and lawyer

 

4) Response for Claims Audit & Analysis

 • Lead and manage team in handling for Claims Audit & Analysis
 • Provide advice, coaching and supports to team in performing tasks under Claims Audit & Analysis
 • Planning and performing the quality check for all payments covering all claims types (e.g. 100% death claims, 5% of reimbursement claims)
 • Lead and mange team to defining problems and providing the reports regarding to claims and problems
 • Track and monitor to ensure the high performance and productivity of Claims Audit & Analysis
 • Define the areas of improvement, and drive for continuous improvement
   

Must Have:

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Nursing, Business of Sciences (Medical Technology), Legal or other related field
 • At least 5 years of experience in Claims assessor
   

Nice to Have

 • Knowledge of claims management policies and processes
 • Professional nursing/ medical knowledge
 • Accuracy concern
 • Knowledge of insurance industry and product
 • Problem solving and decision skill
 • Coordination & Communication skills

Country Transformation

Country Customer Management

Vice President – Head of Customer Care Centre

Key Responsibilities
 • Provide Strategic directions to improve customer satisfaction regarding, call waiting, abandon rate, First call resolution (FCR), time to response in case non-FCR.
 • Manage on ground call representative satisfaction, understand pain points and find short-term, medium term and long term solution
 • Foresee the future problems and initiate the ideas to fix
 • Collaborate with cross functions to meet the company target in Net Promoter Score (NPS)
 • Lead own team and cross function team to meet the mutual target set
 • Able to communicate with Senior management about problems and recommendation
 • Strong in people, having service mind and ability to manage big team
 • Able to handle multi-tasks and manage stressful situation
 • Experiences in handling challenging target groups

Required experience and skills

 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Minimum 8 years of relevant working experience (Background banking/insurance industry is preferred)
 • Experience managing a team
 • Excellent English verbal and written communication skills
 • Ability to priorities and handle multiple tasks at any given time
 • Detail oriented

Country Legal & Compliance

Manager - Investment Compliance

Key Responsibilities

Provide advice or consultation of Compliance issues

 • Understand laws, regulations, Group policies requirements and Compliance Manuals/Policies/Guidelines to be able provide good advice and effective consolation.
 • Perform compliance risk scoping & assessment, documents the Compliance risk associated with the Company's business activities and assess inherent risk. 
 • Identify potential Compliance issues/gaps.
 • Provide high quality advice and consultation to key management and Division Head on Compliance issues.
 • Coordinate with relevant functions, Regional and Group Compliance in providing the support/consultation on Compliance issues.
 • Perform Compliance reviewing and monitoring to ensure that appropriate actions are taken
  (where needed) and adequate controls are in place.

Prepare Regulatory updates and Compliance Manuals/Policies/Guidelines

 • Keep monitoring on-going legal & regulatory changes/updates.
 • Provide updates on new/amend laws and regulations with potential impacts to management and relevant or concerned parties.
 • Develop, periodically review and regularly update the Compliance Manuals/Policies/Guidelines.
 • Align the Compliance Manuals/Policies/Guidelines with the local laws, regulations and Group Policies where applicable.
 • Ensure that the implementation of the Compliance Manuals/Policies/Guidelines are taken place and acknowledged by relevant staff/departments.
 • Set up an archive system for documents/information from Regulators, Regional, Group and other Compliance relevant documentation.

Develop Compliance Training, Awareness and Communication

 • Develop compliance training programs to meet local regulatory and Allianz Group requirements and standard.
 • Conduct training on Compliance topics to on-boarding staff and ad-hoc/regular training where required by regulations or Group policies.
 • Keep monitoring that the training / refresher training are taken place to create awareness among the staff on an on-going basis.
 • Design and create contents for the effective Compliance awareness and communication to staff via multiple internal channels/forms.

Perform Compliance monitoring and Quality Assurance (QA)

 • Oversee business's processes and controls to ensure compliance with applicable laws and regulations and Allianz's internal policies.
 • Develop Compliance monitoring programs and/or Quality Assurance programs for the assigned areas incorporating regulatory and/or policies requirements (where applicable).
 • Conduct monitoring activities and/or Quality Assurance to ensure that the Company comply with the regulatory and/or policies requirements and also prepare working papers/documentation.
 • Report the review results and findings/ issues with recommendations to the management to eliminate or mitigate risk of non-compliance.
 • Follow up action plans/remediation actions taken for the Compliance issues.

Prepare Compliance reports and documentation

 • Prepare regulatory and Compliance reports and/or analysis on compliance topics as assigned.
 • Coordinate with relevant functions for preparing regulatory reports and ensure the timely reporting/delivery.
 • Keep record for Compliance reports to regulators and documentation.

Compliance Projects

 •  Actively get involved in Compliance Projects for both Life and Non-Life business as assigned.

Qualification & Experience

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting, Business Administration or related field.
 • 5+ years of experience in Compliance or Corporate Governance roles in insurance or other financial institutions.
 • Solid Knowledge of Insurance Law
 • Legal and Compliance consultation skill
 • Good understanding of insurance business
 • Have a Project management and coordination skill
 • Critical decision making & problem solving skills
 • Good command of English (speaking, reading and writing)

Assistant Manager - Compliance Officer and Reporting

Key Responsibilities

Compliance Advise and Services

 • Provide advise on issues concerning compliance within AZAY & Allianz Group policies and regulatory requirements
 • Provide compliance advise and support as assigned by Supervisor
 • Coordinate with internal unit and departments to ensure compliance concerns/issues are properly raised to responsible person/department.
 • Assist the team to perform compliance review and compliance risk assessments. 
 • Monitor compliance issues to ensure that appropriate action is taken where needed
 • Proactively perform tasks as assigned in yearly compliance plan

Regulatory and Compliance Manual/ Guidelines Update

 • Update on new law, rules, orders and regulatory requirements issued by key regulators to management and relevant or concerned parties
 • Update the Compliance manuals and guidelines
 • Set up an archive system for internal regulations and for compliance documents received from the regulators, Regional Compliance and Group Compliance
 • Review compliance processes to meet Group and Internal requirements

Compliance Reports and Documentation

 • Prepare reports or analysis on compliance topics as assigned by supervisor
 • Update the Departmental documents, manual or guidelines to be in line with laws, rules
 • Keep record of Reports Register
 • Keep record of Personal Account Dealing
 • Update Compliance checklists

Compliance Monitoring

 • Provide support to supervisor to track, monitor and ensure that all processes and activities are implemented
 • Review internal practices to ensure that compliance is achieved and maintained.
 • Assist in reviewing and sign off all products, product materials and corresponding sales materials to ensure they are in compliance with regulations and align with each other.
 • Raise and report non-compliance issue to the management with recommendation to eliminate or minimize such risks

Qualification & Experience

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law 
 • 3 years of experience in Compliance, Legal Counsellor or Corporate Governance roles in insurance or banking business
 • Understanding of Non-life insurance knowledge
 • Knowledge of regulatory requirements
 • Analytical and problems-solving skills
 • Communication, negotiation and presentation skill
 • Good command of English (speaking, reading and writing)
   

Office of the President

Manager - Internal Audit

Job Summary

This position is responsible to perform internal audit on assigned audit projects or lead the internal auditor team to analyse business processes, procedures and activities with the goal of highlighting organizational problems or control weaknesses, identifying risks and providing recommendation to improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.

This position is also to assist management in evaluating internal control and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations.

Internal audit activities are geared towards helping the company to mitigate risks and ensuring compliance with the Company’s policies, Regional’s policies and related Regulatory Law.

Key Responsibilities
 • Audit planning processes
 • Audit Project process
 • Follow up Process
 • Consulting service & Special Request
 • Management of the Audit Committee (AC) Meeting 
 • Reporting to Group Audit
 • Coordination with Allianz Group Audit/External Auditors 
 • Other assignments
Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Finance, Accounting, Marketing and related field
 • At least 5-8 years of experience in Internal Auditing from Insurance, Banking business or Audit Firm
 • Knowledge in Insurance industry is necessary
 • Very good in English communication and presentation skills
 • International work experience is preferred
 • Certified Internal Auditor (CIA) is preferable

Agency

Manager - Agency Training and Development (Northeast)

Key Responsibilities
 • Provide input to define and manage the overall training strategy and approach for Agency training and development programs with the aim to achieve high sales performance from Agency channels
 • Provide and deliver training and development programs for Agency in alignment with the company’s strategy and approach
 • Have the overall responsibility for the Agency Training and Development team under own responsibility
 • Define the overall training plan and activities for Agency Training and Development team
 • Work together and partner with the relevant parties (e.g. Agency, Direct Marketing, bank partners) to perform sales training needs analysis, design new sales training courses and review the existing training programs to improve the quality and performance of training programs
 • Proactively seek feedback on the existing training course and curriculum, define any opportunities for improvement, provide recommendations related to sales training program (e.g. leveraging the existing learning resources, improving material support or other self-paced curriculum)
 • Lead and manage team in developing the training road map of different groups of audiences
 • Have the overall responsibility for Training Development activities for the Agency Training and Development team under own responsibility - Lead and manage team in developing the professional training materials for different groups of audiences, based on training design
 • Review the accuracy and completeness of training contents, and ensure that the contents support the training objectives defined
 • Track and monitor to ensure that all training materials and tools are aligned with Corporate Brand Identity (CI) and are user-friendly
 • Track and monitor to ensure that all training development activities are performed in an accurate and timely manner
 • Undertakes other projects assigned by the head of dept
 • Lead and manage team in conducting training and development programs for target audiences in Agency group, according to the training schedule
 • Track and monitor to ensure that training and development programs are delivered with quality according to plan
 • Review the training evaluation reports, define any areas for improvement, and provide suggestions / solutions
 • Drive for continuous improvement and enhancement of the quality of training and development programs with the aim of driving sales performance
 • Partner with the relevant parties to ensure the continuous improvement of training and development programs with the goal of driving sales performance
 • Provide advice and coaching for team to handle training evaluation in order to ensure the efficiency, effectiveness and quality of all training activities (e.g. training evaluations, training tests and participation rates)

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Training and Development, or other related field

 • At least 5 years of experience in Sales Training and Development, Training Management, Sales/ Distribution, Sales Support, Sales Communications, and other related field in bank or insurance industry

 • Strong training, coaching and facilitation skills

 • Good planning and organizational skills

Assistant Vice President – Agency Project Management (Tactical)

Key Responsibilities

To initiate and manage tactical projects to drive ANP and NBV of Agency including Unit-linked product innovation e.g. Private fund license, UDR and other Digital sales tool project

 • Responsible to develop UL business covering all factors e.g. Sales tools, Fund tools, Product development e.g. New UL and UDR

          - Being a key person from Agency to ensure development process and match with customer preference

          - Conduct market research / feedback from field for best customer journey and sales touchpoints

          - Involving Compliance and Legal for Regulatory alignment and good governance, e.g. eKYC, Data privacy disclaimer and Vulnerable customers

          - Responsible to develop Fund introduction process, including private fund license application for business opportunity, implementation of AGI fund or other fund

          - Responsible to develop after-sales process of UL business both operational process and digital tools e.g. My Allianz - UL performance, POS and call center process for customer inquiries

 • Responsible to develop training roadmap for IC license to ensure knowledge of UL product and fund management for quality business

          - Communication plan and content (Online and Offline)

          - Fund management for Unit-linked

          - Regularly Update fund performance as information for IC license

 • Responsible as COE Project manager (Center of Excellence) – Sales Support Regional project to develop digital tools to support Agency e.g. Digital On-boarding, Dashboard on mobile by coordination with Oes and ensure successful implementation
Qualifications and Skills
 • Bachelor degree in any field
 • Min. 5 years’ experience for working as sales strategy with international company such as life insurance
 • Certified IC license or any financial certified
 • Good business English communication
 • Familiar with UL insurance product project management, digital product, sales campaign and upselling.

Manager - Compliant Management & Service and Investigation

Key Responsibilities

1.Complaints Management and investigation

 • Handling the complaint cases regarding to company, Agency Lead, GM/ AL/ Agent and VOC system
 • Collect the necessary information, perform analysis/ assessment on the complaint cases received and Provide the recommendation for the solution of complaint cases
 • Provide, review and ensure the sufficient information to support the complaint cases and recommendation solutions to decision makers
 • Solve the complaint issues and develop the letter to provide feedback to the relevant parties in timely manner (e.g. agent, policy owner)
 • Promote company image by providing the effective complaint management and service standard
 • Prepare and provide the reports regarding to complaints management
 • Perform investigation in case that the agents are punished
 • Investigation of agency guarantor contract according to Audit

2.Ethic Committee

 • Be a part of Ethic Committee and investigate the cases which are submitted for the investigation of Ethic Committee
 • Review and collect the information, and coordinate with GM/ AVP in order to get the summary of cases submitted to the investigation of Ethic Committee
 • Provide the warning/ punishment letter (e.g. warning, discard of agent license) in accordance with Ethic Committee to the relevant parties (e.g. OIC, Thai Life Assurance Association)
 • Provide summary report from Ethic Committee to Customer Management team.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Required experience and skill

 • Bachelor’s Degree in Law, Business Administration, Economics, or other related field
 • 5+ years of experience in Agency Field Support, Agency Field Management, PA Group & Agency or other related fields in insurance or banking business
 • Have a Customer Complaint Handling
 • Agency Rules and Regulations
 • OIC policy and R&R

Supervisor - Agency Training and Development 

Job Summary:

Responsible for the handling of training and development for the Agency group under own responsibility.

This position defines the training needs, the training courses and curriculums, as well as develops training materials and conducts training sessions to the target audiences in the Agency group according to the training plan.

 

Your Day at Allianz Ayudhya

1) Training Delivery

 • Be a trainer
 • Provides support in training programs (i.e., venue reservation and set-up, registration table, the operation of sound/video equipment, etc)
 • Executes the training plans assigned by the team leader
 • Arrange and deliver the training and development programs for the target audiences in Agency group according to the training schedule
 • Ensure the quality of training delivery and achievement of the set training objectives
 • Improves training programs in terms of the content and process

2) Training Development

 • Develop the professional training materials based on training design for the agency under own responsibility.
 • Review the accuracy and completeness of training contents, and ensure that the contents support the training objectives defined
 • Track and monitor to ensure that all training materials and tools are aligned with Corporate Brand Identity (CI) and are user-friendly
 • Undertakes other projects assigned by the head of dept.

3) Post-course evaluation

 • Makes a summary report of post-course evaluation.

 

Must Have

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Training and Development, or other related fields
 • 2-3 years of experience of experience in Sales Training and Development, Sales/ Distribution, Sales Support, Sales Communications, or other related fields in the banking or insurance industries

 

Nice to Have

 • Adult learning
 • Business Acumen
 • Product knowledge
 • OIC Regulation
 • Planning & Problem Solving
 • Creativity & Initiative
 • Communication
 • Presentation

Product Provider

Assistant Manager to Manager – Product Actuarial

Job Summary

This position will ensure the alignment of the strategy, policy, guideline and procedures of actuarial pricing management. This position is responsible for developing actuarial models, performing technical pricing and product testing, performing experience analyses of key pricing assumptions (as may be required) and providing actuarial analyses / pricing / product development support to other departments. Be able to coach and review the job for the junior staff.                   

The scope of work responsibilities will cover assigned channels. 

Key Responsibilities

1) Actuarial Pricing and Product Development 

 • Develop product-related actuarial models to calculate premium rates and other policy values of the product 
 • Provide support for product design and review and provide comments on product features with consideration to risks and regulations 
 • Develop product-related actuarial models to perform profit testing of the product 
 • Ensure the appropriateness of assumptions used in profit testing such that they reflect expected future behavior of the products 
 • Review policy contract provisions to ensure alignment with product design, provide comments and raise issues if necessary 
 • Prepare product-related documents to support filing of the product to regional office and regulator for approval 
 • Provide answers/ discuss with regional office's staff and regulator related to product filing 
 • Actively participate in Product Development Implementation Team to discuss and provide comments on product development issues 
 • Review product specifications, prepare information for setting up new products and modifications of existing products, perform User Acceptance Test (UAT) 
 • Involvement in preparing product proposal to partner especially sales compensation determination to ensure competitiveness and profitability measures are met 
 • Review sales material e.g. sales illustration system, product brochures, agency manual, training materials. 

2) Internal Regular Reports

 • Perform or review regular reports for management. 

3) Team management 

 • Be able to coach and review the job for the junior staff.            
  Manage time line of product development in the part of Actuarial side. 

4) Support Other Functions 

 • Provide support to other functions e.g. day to day operation issues, product information, complaints handling, communicate technical information to internal and external customers in non-technical terms 

Required experience and skill

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Actuarial Sciences, Mathematics, Finance, Engineering or related field 
 • At least 5 years of experience in Actuarial Pricing and/ or Product Development in insurance or banking business 
 • Mathematics, Statistics or Actuarial Sciences knowledge 
 • Actuarial pricing management skill 
 • Information technology skill (e.g. data mining system, advanced excel, MS Access) 
 • Project management and coordination skills 
 • Good command in English

Country Information Technology

Assistant Vice President – Core Platform Service

Required qualifications
 • Professional experience (8 years) in Application Design and Development, Application Maintenance and Support, or other related field in Insurance
 • Deep understanding on Application Architecture and website/application security
 • Project Management / Agile methodology, Vender/Outsource management, team (developer) management
 • Pro-active, persistent, flexibility, analytical, collaborative and leadership skills are preferred
 • Well English communication
Programming language /Technology
HTML, XML, Java, JavaScript, J2SE, J2EE, Servlet, SOAP, RESTFul, Spring Boot, Oracle Form, Oracle Report, PL/SQL, SQL command
Database
Oracle, DB2, MSSQL, MySQL
Application/Web Server
Weblogic, Websphere, JBoss, Tomcat, OHS, IIS
Programming Tools
Eclipse, Websphere studio, Oracle Developer Suite, Oracle JDeveloper
DevOps Tools/Technology
Docker , Kubernetes , Ansible, Jenkins , ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, and Kibana), Prometheus, Nagios, Microservice architectures, Integration/Continuous Delivery (CI/CD), Event based (RabbitMQ)

Manager- Product Owner

Key Responsibilities
 • Lead end-to-end digital project development from business stakeholder management to IT agile implementation
 • Conceptualize ideas, plan, breakdown complex business problems and produce digital solutions
 • Define what needs to be build and constantly engage business and IT
 • Get involved in UI/UX design, go-to-market launches when needed
 • Communicate to the SCRUM team what needs to be build
 • Prioritize product backlog and features
 • Ensure project meets timelines, manage risks and communicate upwards/downwards
 • Work in a multi-stream environment and continuously engage with other Product Managers, Products Owners, Architects to make sure the overall digital strategy fits into the business vision
Required Experience
 • University degree, Business Analysis, IT, Computer Science/Engineering
 • Experience in Agile Methodology or Business to IT translation is a strong advantage
 • Previous experience in Insurance, Fintech, Start-up is an advantage
 • Ability to work in a multi-culture environment, dealing and communicating with stakeholders from other countries on a daily basis, within a core team of various nationalities
 • Technical experience is an added advantage but not compulsory

Assistant Manager to Manager - IT Compliance

Job Summary

The candidate will be working day-to-day activities closely with security team and having functional reporting line to Information Security Officer (ISO). The IT compliance Manager will be reporting directly to Head of Information Technology Strategy and Architecture under IT division.  His or her responsibilities will cover both security related item and non-security related items, for example develop IT standards procedures, audit, contract, and enforce IT/IS compliance across the enterprise, collaborate with Information Security team to ensure that GISF (Group Information Security Framework) and the Company specific IT and Information Security requirements are fulfilled.

Key Responsibilities

 • Ensure the IT/IS policy, standards, and its proper strategies are implemented and existed in both OEs to achieve business strategies by working closely with ISO, Audit team, and IT team.
 • Develop action plan with related key parties to enforce the IT/IS policies and standards, compliance requirement to meet with targeted plan and its deadline.
 • Coordinate, manage, and support all compliance activities both security and non-security related including but not limited to Internal Audit, External audit, Office of Insurance Commission (OIC), Risk Control Self-Assessment, ASIT, AISD, APRP, ELCA, and follow-up the remediation of findings.
 • Communicate and promote the new rules or policy from the group to the IT team.
 • Govern contracting process to ensure its compliance to IT/IS policy and guideline.
 • Advise the ISO and IS team in all IT compliance related issues, regularly report about the IT compliance status to the ISO
 • Supervise and/or organize entire activities of IT Service Management (ITSM) and Information Security Management System (ISMS), by working closely with ISO and security team.
 • Any other duties related to governance and compliance as assigned.

Required experience and skill

 • Bachelor degree or above in computer or IT related field or equivalent
 • Good knowledge of ITIL (Information Technology Infrastructure Library) and   Risk management.
 • "Experience in the IT Compliance, governance or IT audit role for 3-5 years"                    
 • Knowledgeable of governance, risk and compliance systems.                                                                     
 • Prior experience working with COBIT5 or ISO27001 preferred, not required.                    
 • Knowledge and experience conducting IT compliance and assessments and building security programs/process                                                                  
 • Good reading and writing in English is required.

Assistant Vice President – IT Strategy Planning

Position summary

This role is to develop, plan the IT strategy roadmap short term and long term, aligning with group and regional IT to drive the country business strategy successfully. Closely working with key participants including IT leads, Regional IT, Group, and other team business leads to follow the roadmap and its guideline. Also it's required to work on the strategic initiatives where it's needed.

 

Your day at Allianz Ayudhya

Transformation

 • Responsible for IT strategy roadmap/IT Transformation to support the country business strategy by aligning it with group and regional IT principles.
 • Supporting Global and regional IT strategy plan where they can apply it to the country by collaborating with key participants i.e. AZAP IT.
 • Identify new trends, categories, concepts and businesses that will profitably grow the organization in alignment with the strategic plan. Communicate findings effectively both verbally and in written form including end-to-end, polished, executive-ready presentations.
 • Working closely with EA, Developer and Infrastructure to ensure any activities including decommission plan to align with the country IT strategy.
 • Identify the IT process improvement, gap where we can improve the overall quality of IT.

 

Management

 • Manage and plan the IT strategic meeting program including ITSB, ITSC, etc.
 • Supporting the key strategic initiatives and ensure its alignment with the department's priorities.
 • Participate in the area of security and audit where it's required.
 • Working closely with security, risk, compliance, audit department to ensure the gaps relating to IT strategy can be closed according to the request in the agreed schedule including any SOPs if required.
 • Facilitate strategic discussion and manage its according the global and regional practice.
 • Other duties related to IT Strategy as assigned.

Performance

 • Implementing and tracking the local, regional, global KPI that has been set within the department, reporting i.e. dashboard to global and local when it's needed.

 

Must have

 • Bachelor or Master’s degree in MIS, Information Technology, Computer Science, Business Computer or other related field
 • 5+ years of experience in IT Strategy and planning.
 • Communicate well both in English and Thai.                                                                        
 • Software design, develop, testing, and support                
 • Project Management Skills          

 

Nice to have

 • Advanced operations with Excel and PowerPoint.
 • Experience in the area of IT transformation, Business Improvement and/or Project management.                                                                                              
 • Good knowledge in several areas in IT i.e. software development, IT support and services, quality assurance, etc.                                                                                      
 • Good understanding of the concept agile methodologies, ITIL, etc.

Country Direct Marketing

Country Finance

Manager - Risk Management P&C

Job Summary

The position provides strong support and advises the team members and all relevant parties for day-to-day risk management activities, in alignment with company’s risk management strategy and policy. This position provides advice and support to the team in performing risk management process as specified in the risk policy and other relevant guidelines, including risk measurement, assessment and reporting. This includes ensuring that own tasks/ assignments are delivered with accuracy and in timely manner. In addition, this position provides support to CRO and to Risk Management Committee meetings and follow-up analysis on the risk related issues

Key responsibilities

Governance and Communication Management 

 • Maintaining and enhancing risk management-related policies is in accordance to local regulator & Group framework/standards.
 • Ensure business risk taking activities are within company risk appetite.
 • Work closely with TLAA/TGIA risk management committee to represent company’s interest.
 • Provide support to Chief Risk Officer in preparing and arranging RiCO meeting.
 • Initiate the agenda and prepare RiCO meeting.
 • Ensure the readiness of RiCO meeting.
 • Report and provide the status update on RiCO meeting to the relevant parties.
 • Prepare Audit Committee and Board of Director paper.
 • Provide information and consultation with all employees on risk management issues
 • Support CRO in risk management committee meeting and follow-up analysis on the risk related issues
 • Promote and facilitate risk culture/awareness in the company.
 • Prepare and maintain training materials is up to date and relevant to the company. 

Identify and Assessment

 • Design, develop and enhance the tools and methods for quantitative and qualitative risk measurement/ assessment for the area of expertise.
 • Identify the potential risks and the appropriate measures that are to be taken to manage the risks
 • Measure, analyze and evaluate the risks to ensure the alignment with company’s risk management strategy, by using the particular quantitative and qualitative tools and methods, based on assignment
 • Provide and share the risk assessment results with the relevant parties, expressing the risks and impacts 

          - Asset Risk Assessment: market/ALM risk, and credit risk
          - Liability Risk Assessment: new product and the existing product (NBM, claim ratio, Retail risk)
          - Operational Risk Assessment: TRA, RCA, IRCS and Operational Risk event capture

 • Work together with management and relevant departments to define the actions to prevent and eliminate risks.
 • Coordinate with Group Operation department regarding the terrorism coverage of Group EB contract.

Monitoring and Reports

 • Provide the risk management-related reports, based on the areas of expertise and according to the assignment
 • Track and monitor to ensure that all team members can provide risk management reports to all relevant parties with accuracy and in timely manner.
 • Review and ensure that the end-to-end process of quarterly reporting on internal model risk capital calculation and analysis is performed correctly. This includes input preparation, data reconciliation, result interpretation and analysis
 • Monitor and review business activities to ensure that all activities are in compliance with regulations, internal policy and appetite.
 • Prepare OIC report such as ERM/ORSA report, stress test report

Required experience

 • Bachelor degree in Actuarial, Finance, Economic, Risk Management, Business Administration or related field
 • Min. 5 years’ experience in risk management from insurance or banking industry
 • Lead and perform, complete, and manage his/her tasks timely and with quality
 • Liaison and communicate effectively with colleagues with other department on advanced risk topics.
 • Able to propose solution and ideas to CRO on risk management issues.
 • Intermediate awareness and understanding of risk related topic within him/her area of responsibility.
 • Excellent in business English communication

Assistant Vice President – Project Leader (IFRS17)

Job Summary

The scope of work will focus on supporting the IFRS project heads from Finance/Accounting function on the company-wide implementation of the IFRS 9 and IFRS 17 project as follows:

 • Coordinate interdependence of IFRS project, new Chart of Accounts under SAP project and under regional actuarial modeling platform development.
 • Interface and coordinate with Munich Head Office, Allianz SE Singapore Branch, Regional Centre of
 • Competence (CoC), Local Steering Committee, and External Parties.
 • Develop local guidance and translate IFRS into requirements for different work-streams.
 • Working closely with local IFRS Project member, to deliver project tasks within agreed project timeline and scope.
 • Provide recommendation on different categories of contracts that needs to be identified and the relevant features/ characteristics that define each category and the measurement method for each category under IFRS 17.
 • Identify the new data fields required to perform measurement under IFRS 17 including determination of assumptions, risk adjustment calculation and CSM. 
 • Work alongside IT work-stream to obtain data required for valuation, accounting, management reporting.
 • Review and validate the actuarial model developed by the Regional CoC team for its suitability with local products and requirements; determine changes required to localise the model, implement and document those changes.
 • Determine the processes and procedures required to perform the assessments and initial calculations at initial recognition and also on subsequent changes as required by IFRS17.
 • Provide overall view of the IFRS 17/9 impact/changes to the financials i.e. balance sheet and profit and loss statement and help to prepare communication to senior management
 • Co-chair regular and ad-hoc steering committees with IFRS project heads.
Qualifications
 • Bachelor Degree or above
 • Major in : Actuarial or Accounting
 • 5 years’ experience
 • Actuarial Associated or CPA
 • Experience in Insurance Business IFRS17/9 knowledge & understanding is advantage
 • Experience in Project Management Handling
 • Financial Report and Analyze

Assistant Manager - Reporting

Job Summary

Financial Reporting defines the direction, provides guideline, timeline and monitoring for the company. This position conducts project /workshop/meeting sessions with the representatives of all divisions/ departments in all aspect under accounting and reporting team (e.g. Budget/ Accounting standard/ Group guidance)

Key responsibilities:

1) Financial Reporting

 • Statutory Financial Statement Report, submit to all relevant parties (e.g. external auditors, OIC, Revenue Department and internal departments)
 • Monthly and Annual Report for OIC and other regulators
 • Management Report (e.g. profit/ loss report, cost center report)
 • Reports for Group / Regional company e.g. monthly report, UOP report, OTP report)

2) Budget Planning

 • Prepare annual budget planning report, and seek for approval from the authorized persons
 • Track and monitor to ensure the alignment between the payment and the approved budget
 • Manage and coordinate with the representatives of all divisions/ departments for revising the budget at mid-year budget transfer during the year

3) Tax

 • Gather relevant information and calculate corporate income tax
 • Responsible for checking the rule with tax consultant

4) Project handling

 • Be project leader and lead on Accounting & Finance process improvement or improve efficiency projects

Required experience:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting, Audit, Financial, Financial Information Management or related field
 • At least 5 years of experience in Finance and Accounting, preferably in insurance or banking business
 • Know, experience or dealing with IFRS17
 • Familiar in SAP – FI module (reporting) is advantage
 • Very good in English communication and Project Management

Manager – Investment Operations

Job Summary

Set up new Investment security, enter trade transaction to Camra and send instruction to custodian. Follow up corporate action & income collection to ensure the correctness & completeness. Check trade transaction voucher and submit to Accounting. Precede daily mark to market, daily reporting to Investment & AIM Singapore. Communicate with custodian for trade settlement & investment securities outstanding at custodian. Submit investment report to Accounting & OIC. Prepare RBC report, investment part, and send to Risk Management.

 

This position will ensures the correctness of G/L vouchers, perform adjustment before submit to Accounting.  Prepare and submit IDS report to Munich.

 

Manager - Investment Operations provides advice, coaching and support team to prepare Investment Outstanding Report, monitors all corporate actions & income collection. Coaching the team to maintain and ensure the correctness and completeness of information in Camra

Key Responsibilities

Trade transactions

 • Maintain and ensure the correctness and completeness of information regarding to trade transactions (e.g. transaction date, values, other detailed)

o   Export Equity transactions from Antares, check to ensure the correctness and completeness, check investment limits and import information into Camra

o   Check the correctness and completeness of Fixed Income Information (e.g. Bond, Government Bond) in the order form, received from Investment, including credit rating and investment limits

o   Calculate the prices according to the Fixed Income information defined in the order form and check with TBMA to ensure the correctness

o   Record Fixed Income Information (e.g. transaction date, values, other detailed) into Camra 

 • Provide advice, coaching and support to team in maintaining the information regarding to trade transactions
 • Submit the confirmation to the custodian to confirm the purchasing order of Equity and Fixed Incomes with bank & broker, perform payment and update company’s portfolio
 • Coordinate with Investment and the external parties (e.g. broker, dealer) to validate the incorrect information and seek for confirmation

Vouchers

 • Track and monitor to ensure that all voucher related activities are performed with accuracy and in timely manner
 • Check and compare G/L vouchers with trade transactions
 • Define the differences between G/L vouchers and trade transactions
 • Perform G/L adjustment before submit to Accounting

Investment Outstanding Report & limit monitoring

 • Provide advice, coaching and support team to prepare Investment Outstanding Report
 • Upload the market prices (e.g. Equity, Bond) to Camra 
 • Generate the Investment Outstanding Report from Camra 
 • Check the correctness and perform further analysis to ensure that the investment is in alignment with Investment rules and regulatory
 • Track and monitor to ensure that Investment Outstanding Report is submitted to all relevant parties in timely manner (e.g. Investment, Chief Finance Office, Risk Management)

Corporate action & income collection Monitoring

 • Track and monitor all corporate transactions & income collection (e.g. equity, unit trust, government bond, other bonds, bill of exchange, PN)
 • Define the actions required for each corporate transaction and timeline
 • Coordinate with the custodian to perform the required actions (e.g. interest & dividend receive with timeliness) 
 • Ensure that all required actions are performed by the custodian accurately and in timely manner to protect company’s interests and maximize incomes

Investment Reports

 • Provide advice, coaching and support in developing all investment reports 
 • Review and ensure that all investment reports are provided and submitted to all relevant parties with accuracy and in timely manner
 • Daily investment assets, Realized Gain/ Loss, Broker allocation, market weighted Report for Investment 
 • Liquidity Report including trade transactions and interests planned to receive in the future

Reports to Allianz Group, AIM Singapore and OIC

 • Daily IDS Report
 • Monthly IDS Report
 • Ensure the accuracy of Investment data in AIM portal & CRisP 
 • Prepare and submit Investment reports to OIC on monthly basis, quarterly, semi-annual and yearly basis, upon the kind of reports
 • Prepare RBC Report, investment part, and send to Risk Management

Reserve Placement

 • Review to ensure accuracy of reserve placement by Act 20 & 24 based on actuarial calculation and revise valuation of the reserved assets semi-annually

Required experience and skill

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance and Accounting, Economics, Business Administration, or other related fields
 • +5 years of experience in Investment Management, Investment Operations, Finance and Accounting, other related fields in insurance or banking business
 • Information technology for investment system (e.g. excel macro, access, visual basic, report writer (Crystal report))
 • Investment knowledge & calculation
 • Have a Knowledge of OIC regulation, regarding to Investment
 • Mathematics and statistical knowledge

Bancassurance and Group Business

Manager - Bancassurance Training and Development

Job Summary

 • This position has to coordinate, deliver, implement, develop and maintain training programs by specifying training objectives, content, activities to meet the identified training need to bank staffs and company field team (BDE/M).
 • This position must be able to initiate the development of training materials & tools to ensure high quality and effectiveness of training supports for bank partner according to bancassurance department's training direction. Also responsible for conducting analysis on information/data/resources relating to section’s training activities, and report findings in regular reports as well as prepare regular reports on training activities to management.
 • Also, responsible for maintaining the training library / recording / file management.

Key Responsibilities

1) Training Course Design & Development

 • Conduct analysis on information/data/resources relating to section’s training activities, and report findings in regular reports to develop training
 • Implement and maintain training programs by liaise with other departments and partner
 • Review course evaluation for further enhancement or improvement
 • Assist Banca training head in developing training plans and activities for bank partner and BDE/BDM
 • Prepare regular reports on training activities to management according to the guidelines given

2) Training Material Design & Development

 • Develop the professional training materials and tools based on training design to ensure effectiveness of training program under his areas of training responsibility
 • Review and update training contents to ensure accuracy completeness and alignment with training strategies/plans in file management or/and record
 • Monitor to ensure all training materials and tools are aligned with company compliance, corporate brand identity (CI) and use - friendly.
 • Plan ahead on resources needed to accommodate the activities and training material

3) Training Delivery

 • Arrange and deliver the training and development programs for target audiences in Bancassurance channel according to the training schedule
 • Ensure the quality of training delivery and the overall achievement of training objectives

Required experience and skill

 • Bachelor's or Master’s Degree in Business or relevant field
 • 5+ years of experience in learning and development or relevant field.
 • Have a planning and organizational skills
 • Good communication, Negotiation and Presentation Skills

สวัสดิการดีๆจากอลิอันซ์ อยุธยา

“ทำงานสนุก ลุกนั่งสบาย แอร์เย็นชื่นใจ Wifi ฟรี”

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร : 0-2305-7463, 7466 or 7943

อีเมล : careers@azay.co.th

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered