เทคนิคการใช้สิทธิ์ "เรียกคืนภาษี" ให้เร็วที่สุด

เทคนิคการใช้สิทธิ์ "เรียกคืนภาษี" ให้เร็วที่สุด

จริงๆแล้ว เทคนิคการใช้สิทธิ์เรียกคืนภาษีนั้นทำได้ง่ายๆ คือการซื้อ ประกันชีวิต, LTF หรือ RMF ระหว่างปี ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เลย ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามกฎสรรพากร นอกจากนี้ การซื้อระหว่างปียังช่วยกระจายความเสี่ยงดีกว่าซื้อครั้งเดียว ในช่วงปลายปีเพราะส่วนใหญ่หุ้นจะขึ้นปลายปี ทำให้เสียผลประโยชน์การลดหย่อนภาษีอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่างๆ
กรมธรรม์
ประกันชีวิต
กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) กองทุนรวม หุ้นระยะยาว (LTF)
เงินออมสามารถลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 15% ของรายได้ และเมื่อรวมกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ / กบข. ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 15%ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
สภาพคล่องของการลงทุน
  • ความคล่องตัวในการถอนมาใช้ (ไม่มีค่าปรับภาษี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด)
check - -
  • สามารถเพิ่มการออม
check check check
  • ความคล่องตัวในการถอนมาใช้ (ไม่มีค่าปรับภาษี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด)
- check check
ความมั่นคง
  • คุ้มครองเงินต้น
check - -
  • กรณีทุพพลภาพ ไม่สามารถหารายได้ได้ (กรณีแนบ WP)
check - -
ผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับ ขึ้นกับแผนประกัน - -