Tags "พาน้องเที่ยว"

  • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ประกาศสานต่อ  โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปี 9 เดินหน้ากิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มพูนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจความเป็นมาของบ้านเมืองและร่วมปลูกฝังสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ พร้อมโครงการต่อยอด “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” จับมือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลักดันเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรม ส่งลงสนามจริง นำเที่ยวเยาวชนรุ่นน้อง ณ สถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร