อลิอันซ์ อยุธยา เผยกลยุทธ์บริหารคนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก “ONE HR” มุ่งสร้าง “Best People” พร้อมเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด


บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้ากลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล “ONE HR” ที่มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลก มุ่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย สร้าง Best People พร้อมการเป็นองค์กรที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด(Employer of Choice) โดยเน้นให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพ(Efficiency) งานบริหารบุคคล ส่งเสริมความเป็นผู้นำ (Leadership) และการมีส่วนร่วม (Engagement)  ของพนักงานผ่านกิจกรรมและนโยบายที่เสริมสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว[Work-Life Balance]  ต่อยอดสู่การสร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดขึ้นในระยะยาว

นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ด้วยความที่บริษัทผู้ถือหุ้นหลักของเรา คือ กลุ่มอลิอันซ์ เยอรมนี เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้เรามีข้อได้เปรียบหลายอย่าง นอกเหนือจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมและมีความหลากหลาย ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้รับแนวนโยบายจากกลุ่มอลิอันซ์ ก็คือการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้ความร่วมมือของของ “ONE HR” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม จนมีการนำไปใช้กับบริษัทในเครือที่มีอยู่ทั่วโลก

“ทั้งนี้ อลิอันซ์ ดำเนินธุรกิจอยู่ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้น 148,000 คน อย่างไรก็ตาม การบริหารงานของบริษัทในเครือทั้งหมดดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเพื่อความเป็นมาตรฐานสากล เพราะธุรกิจด้านบริการทางการเงินนั้น เป็น “People Business” หรือธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ขับเคลื่อนเพราะถือเป็นหัวใจของความสำเร็จที่ยั่งยืน ซึ่งในที่นี้คือพนักงานของเรา เพราะหากปราศจากพนักงานแล้ว ธุรกิจของเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับพนักงานของเรา โดยถือเป็น 1 ใน 6 เสาหลักภายใต้กลยุทธ์บ้านสีน้ำเงิน” นายไบรอัน กล่าว

            ด้าน นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า  ”ONE HR”  คือ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทในเครืออลิอันซ์ทั่วโลกภายใต้กลยุทธ์ วิธีการ และเป้าหมายเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการสร้าง “Best People” และผลักดันให้เป็นองค์กรที่คนอยากมาร่วมงานมากที่สุด ภายใต้ความร่วมมือของ “ONE HR” นี้ มุ่งให้ความสำคัญกับ 3 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความเป็นผู้นำ(Leadership) และการมีส่วนร่วม (Engagement)

โดยสิ่งแรกที่เน้นคือประสิทธิภาพ(Efficiency) ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลกจะมีระบบการบริหารงานในรูปแบบเดียวกัน มีการแบ่งปันองค์ความรู้ ข้อมูลและตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างประเทศต่างๆ ทำให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการดำเนินงาน และเรื่องการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ขณะที่ความเป็นผู้นำ (Leadership)จะเน้นการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำโดยมีโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ มีหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผลักดันให้ทุกคนได้พัฒนาจุดเด่นของตัวเอง โดยพนักงานทุกคนจะมีแผนที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมในองค์กร บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความก้าวหน้า สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เติบโตตามสายงานและข้ามสายงานโดยไม่มีเงื่อนไขของเวลาหรืออายุงาน รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอลิอันซ์ที่มีอยู่กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีโอกาสร่วมทำโครงการต่างๆในต่างประเทศ หรือเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมทั้งในภูมิภาคและในประเทศต่างๆ และในทางกลับกัน ก็มีการเปิดโอกาสให้พนักงานจากประเทศอื่นๆ เข้ามาทำงานที่ อลิอันซ์ อยุธยา เช่นกัน

            และประการที่สาม การมีส่วนร่วม (Engagement) เป็นสิ่งที่กลุ่มอลิอันซ์ และ อลิอันซ์ อยุธยา ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราได้จัดทำโปรแกรมมากมายที่เสริมสร้างให้พนักงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท และมีเป้าหมายที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรามีโปรแกรมที่เรียกว่า Flexi hour ให้พนักงานสามารถเลือกเวลาทำงานได้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เรามีสวัสดิการพนักงานครบถ้วนทั้งในเรื่องของสุขภาพ วันหยุด และกองทุนเงินออมต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้น เรายังมี Flexi Benefits ที่เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้พนักงานนำไปใช้ตามความต้องการของตนเอง เช่น ค่าบริการทันตกรรม ส่วนเกินสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน การรักษาสายตา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในเรื่องการเลื่อนขั้นในการทำงานให้กฏเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานที่มีผลการทำงานที่ดีมากอีกด้วย

“เราได้เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ หรือแม้แต่ขั้นตอน ระเบียบวิธีการทำงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการนำไปปรับปรุงและพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด”

            “จากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลสำเร็จที่พิสูจน์ได้ ผลสำรวจ AES (Allianz Engagement Survey) ล่าสุดในปี 2014 พบว่า อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอลิอันซ์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของเราและเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าความร่วมมือกันภายใต้ ONE HR ที่เรานำมาปรับใช้กับ  อลิอันซ์ อยุธยา ประสบความสำเร็จ ทำให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร เราจึงจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้าง อลิอันซ์ อยุธยา ให้เป็นองค์กรในฝันที่ใครต่อใครอยากมาทำงานด้วยมากที่สุดตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้” นางเพ็ญรุ่ง กล่าวสรุป