Tags "family"

  • เพื่อรักษาและประคับประคองชีวิตคู่ ต้องตั้งสติก่อนเหวี่ยงนะคะ

    1. อย่าอารมณ์ร้อน เอาแต่ใจ

    2. บางที ความเงียบช่วยอะไรไม่ได้ ต้องหันหน้าเข้าหากัน คุยกันบ้าง

    3. หยุดขุดคุ้นเรื่องเก่า เอามาเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้่ำเล่า 

    4. ทำลายข้าวของ นอกจากจะเสียของแล้ว ยังเสียใจด้วย