Tags "ภาษี"

  • เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณในการใช้สิทธินี้อย่างถูกต้อง มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ากรมสรรพากรวางเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง

  • อลิอันซ์ อยุธยา มี 6 ช่องทางเพื่อช่วยคุณในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปลายปีนี้ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้มีเงินได้ประจำ (หรือพนักงานบริษัท) และ ผู้มีเงินได้ไม่ประจำ(หรือผู้มีรายได้จากการรับจ้างต่างๆ) ซึ่งต้องมีการยื่นเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป