สาระน่ารู้ เพื่อการลดหย่อนภาษี

article detail

เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณในการใช้สิทธินี้อย่างถูกต้อง มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ากรมสรรพากรวางเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง

เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณในการใช้สิทธินี้อย่างถูกต้อง มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ากรมสรรพากรวางเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง

1. ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2. ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์)
3. เบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น
4. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติม (เช่น อุบัติเหตุ/สุขภาพ เป็นต้น) ไม่สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้

*ครม. อนุมัติ เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกันชีวิต
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2553 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเพิ่มวงเงินการให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท เป็นไม่เกิน 300,000 บาท โดยจำนวนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น 200,000 บาท นี้ เฉพาะสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันในส่วนนี้จะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2553 ที่ต้องยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ในช่วง มีนาคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะต้องรอการประกาศของสรรพากรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยเราจะนำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง : ภาษี อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya