หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ดำรงอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสาธารณชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และตั้งอยู่บนความถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  • 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเสมอมา แม้ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ความผันผวนต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  • 2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการทำงานที่มีความชัดเจนโปร่งใส รวมถึงระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน
  • 3. การรักษาความสุจริต บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสุจริตเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตนั้น ย่อมส่งผลกระทบในด้านลบและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริษัทฯ และสังคมในหลายๆ ด้าน


เอกสารเพิ่มเติม