วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
สะดวก สบาย กับหลากหลายช่องทางในการชำระเบี้ยประกันภัย
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 หรือ ตัวแทนบริษัทฯ หรือ
เซอร์วิสเซ็นเตอร์ทุกสาขา ตัวแทน/นายหน้าบริษัทฯ หรือสำนักงานของตัวแทนประกันชีวิตใกล้บ้านท่าน ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารธนชาต
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักค่าเบี้ยประกันภัย ที่นี่...
หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ

หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ

โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 หรือ ตัวแทนบริษัทฯ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ทุกสาขา ตัวแทน/นายหน้าบริษัทฯ หรือสำนักงานของตัวแทนประกันชีวิตใกล้บ้านท่าน บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
 • บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักค่าเบี้ยประกันภัย ที่นี่...

*เงื่อนไขการชำระด้วยบัตรเครดิต
[1] เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
[2] บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
[3] สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สิ้นทุกประเภท)
ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์, เซอร์วิสเซ็นเตอร์, สำนักงานของตัวแทน, ผ่านตัวแทน/นายหน้าผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ
 • ชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เช็คสั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" และระบุเลขที่กรมธรรม์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยด้านหลังเช็ค* * กรุณาขอใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันภัย
 • ชำระโดยบัตรเครดิต* ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ หรือ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

 • บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
 • บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)
 • บัตรเครดิต JCB

*เงื่อนไขการชำระด้วยบัตรเครดิต
[1] เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
[2] บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
[3] สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สิ้นทุกประเภท)
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

 • ชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร 9 แห่งทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารธนชาต

ขั้นตอนการชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

1. กรอกรายละเอียดในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย “ส่วนที่ 3 (สำหรับธนาคาร)” โดยระบุ สาขาผู้รับฝาก และวันที่ชำระเบี้ยฯ
2. นำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว พร้อมเงินสดไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ท่านสะดวก
3. ธนาคารจะฉีก ส่วนที่3 (สำหรับธนาคาร) เก็บไว้ และ ประทับตราพร้อมเซ็นชื่อลงบนส่วนที่ 1 (สำหรับผู้เอาประกันภัย) หรือออกชุดชำระเงิน หรือสำเนาใบบันทึกรายการให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกรมธรรม์หลังจากที่ธนาคารทำรายการเรียบร้อยแล้ว

 • ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่น ผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 • ชำระผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้น สามารถชำระเบี้ยประกันภัยของตนเองหรือผู้อื่นได้ และต้องเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกกรุงศรีออนไลน์ โดยจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสมาชิก ผ่านเว็บไซด์ www.krungsrionline.com ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหน้าจอ Bill Payment โดยระบุเลขที่กรมธรรม์ที่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยในช่อง Customer ID. (Ref.#1) และระบุวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยในช่อง Bill Reference No. (Ref.#2)


นอกจากนี้ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ผ่านทางธนาคารอื่นๆ ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ ที่ www.bangkokbank.com/ibanking
ธนาคารกสิกรไทย ที่ www.Kasikornbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ www.scbeasy.com
ธนาคารทหารไทย ที่ www.tmbdirect.com
ธนาคารกรุงไทย ที่ www.ktb.co.th

 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ หากท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเผื่อเรียกกับธนาคารดังต่อไปนี้


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร.1572
ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333
ธนาคารกสิกรไทย โทร.0-2888-8888
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
ธนาคารทหารไทย โทร.1558
ธนาคารกรุงไทย โทร.1551
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร.0-2626-7777
ชำระด้วยวิธีอื่นๆ

ชำระด้วยวิธีอื่นๆ

 • ณ สถานที่ที่มีเครื่องหมายดังนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้


เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
ทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
สำนักงานบริการ เอไอเอส/ร้านเทเลวิช ทุกสาขา ที่มีเครื่องหมาย
* โปรดเก็บใบรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

 • ชำระทางไปรษณีย์ เป็นเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็ค และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมแนบใบแจ้งส่วนที่ 2 ส่งมายังฝ่ายการเงิน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
การชำระหนี้สินตามกรมธรรม์
จำนวนดอกเบี้ยของหนี้สินที่ปรากฏในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยนั้น เป็นดอกเบี้ยที่คิด ณ วันครบกำหนดชำระ หากท่านชำระเงินไม่ตรงวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยของหนี้สินจะเปลี่ยนไป โดยบริษัทฯ จะยึดจากวันที่ที่ท่านชำระเงินเป็นสำคัญ

หากท่านไม่มีใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือต้องการชำระหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ท่านสามารถติดต่อขอทราบขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373