ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาล
กับบริการแบบไม่ต้องสำรองจ่าย Cashless Service


อำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้ท่านหมดความกังวลในเรื่องการเงินแล้ว ยังช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากในการเรียกร้องสินไหมทดแทนอีกด้วย

เพียงคุณแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนรับการรักษา

เงื่อนไขการใช้บริการ  • กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ์ให้กับโรงพยาบาล
  • ภายหลังที่ใช้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว และบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้น ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้าต่อไป
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์เท่านั้น
  • กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายได้นั้น ลูกค้าสามารถส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมได้ตามปกติ โดยกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมฯ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมายังฝ่ายสินไหม เพื่อพิจารณาสินไหมให้ท่านต่อไป
  • กรมธรรม์ที่มีข้อยกเว้นเฉพาะรายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะไม่สามารถใช้บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่ายได้ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อยกเว้นดังกล่าวได้จากเล่มกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ออกให้

> ตรวจสอบรายชื่อ 55 โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่ให้บริการผู้ป่วยนอก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373