สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพแบบ ทพ 1(WP) และ
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แบบ ผช 4 (PB4)


ลักษณะของสัญญา (ทพ 1)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะต้องควบกับสัญญาหลักแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด ให้ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักในอนาคต เนื่องจากผู้ขอเอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งจากการบาดเจ็บ หรือ จากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงดังกล่าว ให้รวมไปถึงการสูญเสีย มือ เท้า หรือสายตาทั้งสอง ข้างขึ้นไปด้วย

หมายเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ ประจำและ อาชีพอื่นใดได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยทุพพลภาพเช่นว่านั้นจะต้องเป็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน
ผลประโยชน์ (ทพ 1)
 • เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ในระหว่างและตราบเท่าที่ยังทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอยู่โดยสิทธิประโยชน์ตามสัญญาหลักยังคงเดิมทุกประการ เช่น เงินจ่ายคืน ความคุ้มครองเพิ่ม เงินปันผลพิเศษ ฯลฯ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้ จะต้องเกิดขึ้นก่อนครบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี
 • ผลประโยชน์ ทพ 1 นี้ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักเท่านั้น และเมื่อสัญญาหลักได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ก็จะสิ้นผลโดยทันที

ลักษณะของสัญญา (ผช 4)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์เยาวชน (ผู้เยาว์) ที่จะต้องทำควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด ให้ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย ตามสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผู้เยาว์ คือ ผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุในกรมธรรม์
ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย คือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประโยชน์หลักตามกรมธรรม์
ผลประโยชน์ (ผช 4)
ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับหากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้รับความสูญเสีย ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 • เสียชีวิต หรือ
 • สูญเสียมือ เท้า และสายตา ดังนี้
  1. มือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง
  2. มือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง
  และสายตาหนึ่งข้าง หรือ
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ) ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ ซึ่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวครบกำหนดชำระในวันที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้รับความสูญเสียกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 1 ถึง 3 ไปจนครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยกำหนด ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือถึงสิ้นปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 20 แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน
หมายเหตุ
 • ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น