ประกันออมทรัพย์มาย เซฟวิ่งส์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย
 • รับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160%*
 • รวมรับเงินคืน 220%* 
  โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปี
  ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบ
  กำหนดสัญญา
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%* 
 • * %ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์มาย เซฟวิ่งส์
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้