ประกันออมทรัพย์มาย สมาร์ท แพลน 15/10 (มีเงินปันผล)
  เหนือกว่าด้วยเงินจ่ายคืนที่เพิ่มขึ้น พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม
  แผนการออมเพื่อคุณและคนพิเศษ
 • รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4% และ 5%ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ตามลำดับ
 • จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
  มอบความคุ้มครองชีวิต
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100%ของจำนวนเงิน เอาประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดทั้งนี้ไม่รวมเบี้ย ประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันภัยสำหรับบันทึก สลักหลังอื่นๆ และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 131% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัยรับผลประโยชน์ทางภาษี
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์มาย สมาร์ท แพลน 15/10 (มีเงินปันผล)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย