ประกันออมทรัพย์มาย แพลน (มีเงินปันผล)

แผนการออมที่ให้คุณเลือกได้พร้อมโอกาสรับเงินปันผล 


 • มอบความคุ้มครองชีวิต 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินครบกำหนดสัญญารวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปี*  
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทท้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ เช่นสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ
 • มีให้เลือก 9 แผน ตอบสนองความต้องการในการออมของคุณ 
  • มาย แพลน 15/5 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
  • มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล) 
  • มาย แพลน 15/10 (มีเงินปันผล)
  • มาย แพลน 15/15 (มีเงินปันผล)
  • มาย แพลน 20/10 (มีเงินปันผล)
  • มาย แพลน 20/15 (มีเงินปันผล)
  • มาย แพลน 20/20 (มีเงินปันผล)
  • มาย แพลน 25/20 (มีเงินปันผล)
  • มาย แพลน 25/25 (มีเงินปันผล)

   เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
  • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "หมายเหตุ"

อยากลดภาษีเพิ่มเติมในส่วนสองแสนบาท แนะนำ ประกันชีวิตมาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์มาย แพลน (มีเงินปันผล)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
หมายเหตุ
ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย