มาย บำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
  ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย
 • รับเงินบำนาญตั้งแต่ อายุ 60 ปี ถึง 90 ปี
 • รับเงินบำนาญ 12%* ต่อปี
 • รับประกันง่าย ไม่มีคำถามสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
  *ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน มาย บำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
มาย บำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ตัวอย่าง สัญญาหลัก มาย บำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)