ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 20/20
  ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย
 • รับผลตอบแทน 2%(1) ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1
โอกาสรับเงินปันผลรายปี(2) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถเลือกฝากไว้กับบริษัท พร้อมรับ ดอกเบี้ย หรือเลือกรับเงินคืนในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์


รับผลประโยชน์เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20)

 • รับเงินคืนรวม 230% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติม
 • รับเงินคืนรวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาหลักพิเศษ โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (3)
 • มอบความคุ้มครอง
 • บุคคลที่คุณรักจะได้รับผลประโยชน์เงินสด(4) ในกรณีที่คุณจากไปก่อนเวลาอันควร
 • รับสิทธิพิเศษ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ในยามจำเป็นได้
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ
 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 20/20
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ