ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 15/10
  ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย
  การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาส 
  รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
 • รับผลตอบแทน 2%(1) ทุกปี
 • โอกาสรับเงินปันผลรายปี(2) ซึ่งสามารถเลือกฝากไว้กับบริษัทพร้อมรับดอกเบี้ยหรือเลือกรับเงินสดคืนในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์
  รับผลประโยชน์เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา(ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15)
 • รับเงินคืนรวม 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติม
 • รับเงินคืนรวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากสัญญาหลัก
 • พิเศษ โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา(3)
  มอบความคุ้มครอง
 • บุคคลที่คุณรักจะได้รับผลประโยชน์เงินสด(4) ในกรณีที่คุณจากไปก่อนเวลาอันควร
  รับสิทธิพิเศษ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ในยามจำเป็นได้
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันออมทรัพย์มาย แพลน พลัส 15/10
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ